KRRiT ogłosiła 4 konkursy na zagospodarowanie miejsc w MUX-1 NTC

Dnia 20 grudnia 2012 roku przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wydał 4 ogłoszenia o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy w sygnale pierwszego multipleksu (MUX 1). Ogłoszenia zostały opublikowane w Monitorze Polskim 27 grudnia 2012 roku.

Ogłoszenia stanowią podstawę do składania wniosków o udzielenie jednej koncesji, na 10 lat, na rozpowszechnianie drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy w multipleksie pierwszym programu telewizyjnego o charakterze wyspecjalizowanym:

1. społeczno-religijnym, program będzie zawierał transmisje i relacje z nabożeństw i uroczystości religijnych, wydarzeń z życia Kościoła i społeczeństwa, edukował w zakresie historii i współczesności chrześcijaństwa w duchu nauczania Stolicy Apostolskiej i jedności z Episkopatem Polski. Audycje poświęcone tematyce religijnej będą propagowały tolerancję i treści ekumeniczne oraz działania w duchu dialogu międzyreligijnego. Audycje realizujące specjalizację będą wskazywać wartości, wspierać rozwój człowieka i rodziny w wolnym, demokratycznym społeczeństwie,

2. edukacyjno-poznawczym, prezentującym filmy, reportaże oraz inne audycje z takich dziedzin jak: nowe technologie i wynalazki, gospodarka, kultura i historia cywilizacji świata oraz o tematyce podróżniczej, etnograficznej, geograficznej, przyrodniczej i ekologicznej,

3. filmowym, specjalizacja będzie realizowana poprzez udział w programie głównie polskich lub różnorodnych filmów kina światowego: fabularnych, dokumentalnych, animowanych. Program zawierać będzie także inne audycje poświęcone współczesnej kinematografii oraz historii kina polskiego i światowego (sylwetki twórców, relacje z festiwali i inne), a także audycje z zakresu edukacji filmowej i medialnej,

4. dla dzieci w wieku 4-12 lat oraz ich rodziców i wychowawców, program poprzez różne rodzaje audycji (m.in. bajki, przedstawienia teatralne, audycje edukacyjne, filmy: fabularne, animowane, dokumentalne) będzie ułatwiał poznawanie świata, wspomagał wszechstronny rozwój tej grupy odbiorców, a także wskazywał wzorce i wspierał opiekunów w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Program będzie zawierał audycje poradnikowe i edukacyjne (m.in. nauka języków obcych), bądź dokonanie zmiany jednej koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego. Zmiana będzie polegała na rozszerzeniu koncesji na rozpowszechnianie programu w sposób rozsiewczy satelitarny, poprzez przyznanie prawa do rozpowszechniania programu drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy w multipleksie pierwszym.

Programy, które będą rozpowszechniane na podstawie decyzji wydanej w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego wobec wniosków złożonych w związku z wydanymi ogłoszeniami będą niekodowane i udostępniany odbiorcom bezpłatnie, po opuszczeniu multipleksu przez Telewizję Polską, ale nie później niż od 28 kwietnia 2014 roku.

Termin do składania wniosków przez nadawców na podstawie ogłoszeń upływa z dniem 25 lutego 2013 roku.

Postępowanie o udzielenie bądź zmianę koncesji będzie toczyło się zgodnie z ustawą o radiofonii i telewizji, rozporządzeniem KRRiT z dnia 4 stycznia 2007 roku w sprawie zawartości wniosku o udzielenie koncesji oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów radiofonicznych i telewizyjnych (ostatnia nowela rozporządzenia 14 grudnia 2012 roku) oraz Kodeksem postępowania administracyjnego.

Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji oceniając wnioski w postępowaniu koncesyjnym KRRiT będzie brała pod uwagę w szczególności:
– stopień zgodności zamierzonej działalności programowej z zadaniami określonymi w art. 1 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji, z uwzględnieniem stopnia realizacji tych zadań przez innych nadawców działających na obszarze objętym koncesją;
– możliwości dokonania przez wnioskodawcę koniecznych inwestycji
i finansowania programu;
– przewidywany udział w programie audycji wytworzonych przez nadawcę lub na jego zamówienie albo we współdziałaniu z innymi nadawcami;
– przewidywany udział audycji, o których mowa w art. 15 ust. 1 i 3, w programie telewizyjnym albo utworów, o których mowa w art. 15 ust. 2, w programie radiowym lub telewizyjnym;
– dotychczasowe przestrzeganie przepisów dotyczących radiokomunikacji
i środków masowego przekazu.

Opłata za udzielenie lub zmianę koncesji zostanie naliczona zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia KRRiT z dnia 4 grudnia 2012 roku w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych oraz sposobu ich wyliczania i wyniesie maximum 12.945.000 zł. Zgodnie z art. 40 ust. 10 ustawy o radiofonii i telewizji wnioskodawca będzie mógł uiścić opłatę jednorazowo lub w równych rocznych ratach płatnych w kolejnych latach obowiązywania koncesji (zgodnie z deklaracją złożoną we wniosku o udzielenie koncesji). W przypadku rozłożenia opłaty na raty w decyzji o udzieleniu koncesji ustala się opłatę prolongacyjną.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przygotowując się do uzupełnienia oferty programowej w MUX-1 przeprowadziła w 2012 roku konsultacje społeczne. Celem konsultacji było poznanie opinii odbiorców i uczestników rynku mediów elektronicznych w sprawie uzupełnienia oferty programowej w naziemnej telewizji cyfrowej. Przeważająca większość stanowisk przesłanych drogą elektroniczną i tradycyjną pocztą do KRRiT wskazała na potrzebę umieszczenia w ofercie MUX-1 programu telewizji TRWAM. W przypadku oferty innych nadawców dostępnych obecnie drogą satelitarną lub kablową głosy uczestników konsultacji były podzielone, ale wskazywały na potrzebę powiększenia oferty o programy tematyczne w szczególności dziecięce, sportowe i podróżniczo-przyrodnicze.

Źródło: Monitor Polski/Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *