Senat za zmianą ustawy o radiofonii i telewizji

31 grudnia 2015 roku Senat przyjął ustawę o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji. Nowelizacja zmienia zasady powoływania i odwoływania członków rad nadzorczych i zarządów Telewizji Polskiej i Polskiego Radia.

Zgodnie z ustawą członków zarządów mediów publicznych będzie powoływać i odwoływać minister właściwy do spraw Skarbu Państwa. Członkowie zarządu będą musieli posiadać kompetencje w dziedzinie radiofonii i telewizji oraz być osobami niekaranymi. Ustawa znosi również kadencyjność członków rad nadzorczych i zarządów, a także ogranicza liczebność rad nadzorczych do trzech osób.

Z dniem wejścia w życie nowelizacji wygasną mandaty dotychczasowych członków zarządów i rad nadzorczych. Zarządy i rady nadzorcze spółek radiofonii regionalnej mają działać w dotychczasowych składach do czasu dokonania zmian.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, a traci swą moc z dniem 30 czerwca 2016 roku.

Źródło: Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *