144 mln zł zysku TVP po 6 miesiącach 2015 roku

Telewizja Polska w okresie od stycznia do czerwca 2015 roku zanotowała dodatni wynik finansowy brutto w wysokości 144,4 mln zł. Rezultat ten jest lepszy od planowanego, a także lepszy o 28,2 mln zł od wykonanego w analogicznym okresie roku ubiegłego (zysk za 1 półrocze 2014 roku wyniósł 116,2 mln zł).

Lepszy wynik został osiągnięty dzięki wyższym przychodom ze sprzedaży i jednoczesnemu obniżeniu kosztów. TVP kontynuowała w I półroczu wielokierunkową restrukturyzację obejmującą zarówno sferę kosztów, jak dywersyfikację przychodów oraz optymalizację zbędnego majątku.

Spółka ma stabilną sytuację w zakresie płynności finansowej – wskaźniki płynności kształtują się na wzorcowych poziomach.

Przychody abonamentowe po 6 miesiącach 2015 roku wyniosły 277,6 mln zł i były niższe w stosunku do planu, a także niższe o 19,9 mln zł w stosunku do I półrocza 2014 roku. Spadek przychodów abonamentowych jest wynikiem braku kompleksowego uregulowania systemu finansowania mediów publicznych, ale także konsekwencją decyzji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o obniżeniu udziału TVP w podziale środków abonamentowych w 2015 roku.

Przychody TVP z reklamy i sponsoringu w okresie 6 miesięcy br. są wyższe o 12,6 mln zł od planu za ten okres, choć niższe o 19,3 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu 2014 roku. Spadek przychodów wynika z faktu, że w lutym 2014 roku transmitowane były Igrzyska Olimpijskie w Soczi, natomiast w czerwcu 2014 roku – Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w Brazylii, które to imprezy zawsze przyciągają reklamodawców.

Koszty działalności operacyjnej w okresie styczeń – czerwiec 2015 roku wyniosły 723,5 mln zł i były niższe od wartości zaplanowanych na ten okres.

Lepsze od zakładanych w planach są wyniki programowe Telewizji Polskiej. Za 6 miesięcy udziały TVP wyniosły 31,6%. Jest to wynik o 0,6 p.p. niższy od osiągniętego w analogicznym okresie roku ubiegłego, jednak należy pamiętać, że w pierwszym półroczu ubiegłego roku TVP transmitowała Igrzyska Olimpijskie w Soczi a w czerwcu Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w Rio de Janeiro. Utrzymywana jest przewaga TVP nad komercyjnymi konkurentami: udziały kanałów TVP były w 1 półroczu br. o ponad 11,6 p.p. wyższe od udziałów grupy TVN i 9,8 p.p. od grupy Polsat, tj. były większe o blisko 60 % od udziałów kanałów grupy TVN i blisko 45 % od udziałów Polsatu.

W ramach działań restrukturyzacyjnych w ostatnim czasie uporządkowano relacje z producentami zewnętrznymi programów telewizyjnych, zawierając w dwóch etapach kolejne porozumienia w kwestii poprawy efektywności ekonomicznej dotychczas mniej wykorzystywanych pól eksploatacji takich jak merchandising, format, lokowanie produktu, Internet itd. Zakończono też renegocjacje umów z najważniejszymi organizacjami zbiorowego zarządzania prawami. Spółka dokonała sprzedaży kilku zbędnych nieruchomości. Po 6 miesiącach z naddatkiem wykonany został plan redukcji zatrudnienia na 2015 rok. Od początku roku stan etatów zmniejszył się o 84 etatów i wynosi 2807 etatów. W ciągu ostatnich 12 miesięcy zatrudnienie zmniejszyło się o 532 etaty.

Przewiduje się utrzymanie pozytywnych trendów parametrów finansowych i lepsze wyniki od zakładanych, zarówno po 7 miesiącach br., jak i na koniec roku. Nie ma zagrożeń dla realizacji celów zakładanych w ramach planów funkcjonalnych Spółki. Wszystkie plany są realizowane zgodnie z założeniami lub są pozytywnie przekroczone i nie ma obecnie zagrożeń dla osiągnięcia dodatniego wyniku finansowego, podobnie jak w roku 2014.

Źródło: Telewizja Polska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *