Kino Polska Program będzie zarządzało zakupami filmów dla Stopklatka TV

Zarząd Kino Polska TV S.A. poinformował o zawarciu w dniu 24 stycznia 2014 roku umowy o współpracy pomiędzy spółkami zależnymi, tj. Kino Polska Program Sp. z o.o. SKA oraz Stopklatką S.A.

Na mocy przedmiotowej umowy Kino Polska Program Sp. z o.o. SKA zobowiązuje się względem Stopklatki S.A. do stałego zarządzania zakupami licencji filmowych na potrzeby należącego do Stopklatki S.A. kanału telewizyjnego Stopklatka TV na zasadzie niewyłączności i na ogólnoświatowym terytorium.

Z tytułu wyżej opisanych usług Kino Polska Program Sp. z o.o. SKA przysługuje ustalone na warunkach rynkowych wynagrodzenie w wysokości udokumentowanych bezpośrednich kosztów zakupu licencji poniesionych przez tę spółkę w okresach miesięcznych oraz stałej miesięcznej opłaty ryczałtowej.

Umowa zawarta została na czas nieokreślony. Każda ze stron ma możliwość jej rozwiązania z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

Źródło: Kino Polska TV

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *