KRRiT o konkursach do rad nadzorczych publicznych mediów

KRRiT przypomina, że w pierwszej połowie 2014 roku mijają kadencje rad nadzorczych Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i siedemnastu rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Trzyletnia kadencja w poszczególnych spółkach upływa pomiędzy 25 stycznia, a 20 kwietnia 2014 roku. Zbliża się termin kolejnych konkursów.

Od 2010 roku KRRiT po przeprowadzeniu jawnych i otwartych konkursów powołuje rady nadzorcze mediów publicznych spośród kandydatów zgłoszonych przez organy kolegialne uczelni akademickich.

KRRiT po raz drugi zorganizuje konkursy w nowej formule prawnej. W konkursie będą mogli wziąć udział wyłącznie kandydaci, którzy spełnili wymogi formalne i merytoryczne wskazane w ustawie z 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji (Dz. U. Nr 152 z 2010 r. poz.1023) oraz rozporządzeniu KRRiT z 9 września 2010 roku w sprawie regulaminu konkursu na członków rad nadzorczych spółki „Telewizja Polska – Spółka Akcyjna”, spółki „Polskie Radio – Spółka Akcyjna” oraz spółek radiofonii regionalnej (Dz. U. Nr 172 z 2010 r. poz.1168).

Doświadczenia pierwszego konkursu pozwoliły wyciągnąć szereg wniosków (patrz www.krrit.gov.pl Podsumowanie konkursowego powoływania członków rad nadzorczych i członków zarządów publicznej radiofonii i telewizji). Należy przypomnieć następujące:

Po pierwsze – kandydaci muszą odpowiednio wcześnie uzyskać akceptację organów kolegialnych właściwej terytorialnie wyższej uczelni. Aktualny wykaz jednostek organizacyjnych szkół wyższych (uczelni akademickich) uprawnionych do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego publikowany jest w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski przez Centralną Komisję do spraw Stopni i Tytułów ( www.ck.gov.pl).

Po drugie – z obserwacji KRRiT wynika, iż obligatoryjny wymóg posiadania uprawnień do członkostwa w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa ograniczył możliwość przystąpienia do konkursów kandydatów z dorobkiem i stosownymi kompetencjami w dziedzinie prawa, finansów, kultury oraz mediów. KRRiT pragnie zachęcić osoby zamierzające kandydować do uzyskiwania niezbędnych uprawnień i przystępowania do egzaminu przed komisją powoływaną przez Ministra Skarbu Państwa. Przygotowania prowadzą licencjonowane ośrodki szkoleniowe, które otrzymały akceptację programów i harmonogramów szkoleń. Ich wykaz znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Skarbu Państwa (www.msp.gov.pl).

Nowe konkursy rozpoczną się poprzez podanie ogłoszenia Przewodniczącego KRRiT do publicznej wiadomości w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim w przypadku spółek Telewizja Polska SA i Polskie Radio SA oraz o zasięgu regionalnym odpowiednim ze względu na obszar rozpowszechniania programu przez daną spółkę radiofonii regionalnej.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji liczy na jak najszerszą, społeczną odpowiedź.

Źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *