Porozumienie nadawców dotyczące udogodnień dla niepełnosprawnych

5 czerwca 2013 roku TVP SA, Telewizja POLSAT, Telewizja TVN, Telewizja PULS, Polskie Media (TV4), ATM Grupa SA, Stavka Sp. z o.o. podpisały porozumienie dotyczące realizacji udogodnień dla osób z niepełnosprawnością wzroku i z niepełnosprawnością słuchu w programach telewizyjnych.

Porozumienie powstało w związku z obowiązującą od 1 lipca 2012 roku nowelizacją artykułu 18a ustawy o radiofonii i telewizji, która nakłada na nadawców telewizyjnych obowiązek dostarczania osobom z dysfunkcją wzroku oraz dysfunkcją słuchu usług ułatwiających odbiór programu. Począwszy od roku 2012 audycje z udogodnieniami stanowią 10% kwartalnego czasu emisji programu z wyłączeniem reklam i telesprzedaży.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wypełniając ustawowy obowiązek inicjowania i wspieranie samoregulacji i współregulacji w zakresie dostarczania usług medialnych, w nawiązaniu do zaleceń zawartych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego 2010/13/EU o audiowizualnych usługach medialnych oraz konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, na przełomie maja i czerwca 2012 roku przeprowadziła publiczne konsultacje. Zgłaszane postulaty środowisk osób niepełnosprawnych zostały wnikliwie przeanalizowane, wiele z nich, choć nie wszystkie, zostały rekomendowane do wdrożenia. Od września ubiegłego roku do stycznia 2013 trwały prace zainicjowanego przez KRRiT zespołu przedstawicieli nadawców z udziałem środowisk niepełnosprawnych, który wypracował podstawowy kształt Porozumienia. W trakcie prac korzystano również z dorobku innych krajów europejskich, w tym z wypracowanych dokumentów: ustaw, rozporządzeń oraz kodeksów dobrych praktyk.

Dokument zawiera brakujące definicje usług dedykowanych osobom z dysfunkcją wzroku oraz z dysfunkcją słuchu. Zakłada on konieczność zapewnienia odpowiedniej jakości poszczególnych rodzajów udogodnień oraz uwzględnia możliwości techniczne, organizacyjne i finansowe nadawców. W porozumieniu przyjęto pogląd, że proporcje pomiędzy różnymi rodzajami udogodnień powinny wynikać raczej z funkcji i charakteru audycji niż być efektem arbitralnie z góry narzuconych wartości procentowych. Wyszczególniono także sposoby informowania odbiorców z dysfunkcją o ofercie przygotowanej dla nich w poszczególnych programach.

Porozumienie nie obejmuje wszystkich oczekiwań zgłoszonych przez środowisko osób niepełnosprawnych. Niektóre ze zgłaszanych propozycji wymagają zmiany obowiązującego prawa, inne – zwiększenia nakładów finansowych lub wdrożenia odpowiednich rozwiązań technicznych przez nadawców.

Porozumienie obowiązywać będzie od 1 lipca 2013 roku. Po roku od jego wdrożenia Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji na podstawie analizy sytuacji oraz konsultacji z zainteresowanymi środowiskami i nadawcami dokona ponownej oceny systemu udogodnień w celu pełniejszego zaspokojenia potrzeb osób z niepełnosprawnością słuchu i wzroku korzystających z programu telewizyjnego.

Źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *