UKE podsumowało konsultacje w sprawie zmiany planu 470-862 MHz

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej przedstawia podsumowanie stanowisk nadesłanych w związku z informacją o przystąpieniu do  zmiany planu zagospodarowania częstotliwości z zakresu 470-862 MHz dla systemów Naziemnej Telewizji Cyfrowej.

1 marca 2013 roku Prezes UKE poinformował o przystąpieniu do opracowania zmiany planu zagospodarowania częstotliwości z zakresu 470-862 MHz. Planowana zmiana ma na celu przyporządkowanie docelowych kanałów TV do poszczególnych obszarów wykorzystania częstotliwości dedykowanych dla pierwszego (MUX-1), drugiego (MUX-2) i trzeciego (MUX-3) multipleksu Naziemnej Telewizji Cyfrowej, zgodnie z planami implementacji DVB-T w Polsce, a także stworzenie multipleksu na potrzeby rozpowszechniania lub rozprowadzania programów TV o zasięgu lokalnym (w celu co najmniej odtworzenia aktualnej oferty nadawców lokalnych).

Zainteresowane podmioty mogły zgłaszać swoje propozycje do projektu zmiany planu zagospodarowania częstotliwości do dnia 1 kwietnia 2013 roku. W ramach niniejszego postępowania do Prezesa UKE wpłynęło 11 stanowisk, które zostały opublikowane na stronie internetowej UKE.

Zakres częstotliwości 470-862 MHz ze względu na swoje zalety związane propagacją fal radiowych i możliwą do uzyskania pojemnością systemów jest bardzo pożądany do wykorzystania w ramach różnych służb radiokomunikacyjnych. Zgodnie z aktualnymi zapisami w Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości (Dz. U. Nr 134, poz. 1127 z późn. zm.) zakres ten będzie zagospodarowany głównie przez systemy funkcjonujące w ramach służby radiodyfuzyjnej i służby ruchomej lądowej. Ponieważ współistnienie różnych służb w ramach tego zakresu częstotliwości wiąże się z koniecznością ujęcia w planie zagospodarowania kwestii wzajemnej kompatybilności pomiędzy systemami rożnych służb, oraz ze względu na rozległy charakter tych zagadnień, w celu sprawnej aktualizacji planu zagospodarowania częstotliwości z zakresu 470-862 MHz, Prezes UKE prace nad omawianymi zmianami podzielił na dwa etapy.

W pierwszym etapie Prezes UKE poddał konsultacjom zmiany planu odnoszące się do emisji programów TV w sposób cyfrowy w ramach MUX-1, 2 i 3 oraz przez funkcjonujących nadawców lokalnych. Kwestia aktualizacji przedmiotowego planu zagospodarowania częstotliwości w odniesieniu do służby ruchomej w zakresie częstotliwości 790-862 MHz (uwzględniająca uwagi zgłoszone w bieżących konsultacjach) jest już realizowana w ramach drugiego etapu prac, i zostanie poddana osobnym konsultacjom.

Zgodnie z treścią art. 112 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) Prezes UKE ustalając plany zagospodarowania częstotliwości oraz ich zmiany uwzględnia w szczególności politykę państwa w zakresie gospodarki częstotliwościami oraz politykę państwa w zakresie radiofonii i telewizji oraz telekomunikacji. Tworząc przedmiotową zmianę planu zagospodarowania częstotliwości Prezes UKE wziął pod uwagę aspekty bieżącej polityki organów regulacyjnych w zakresie przejścia z techniki analogowej na cyfrową w zakresie telewizji naziemnej.

Zgodnie bowiem z brzmieniem art. 8. ustawy z dnia 30 czerwca 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej (Dz. U. nr 153, poz. 903) na podstawie wydanej przez Prezesa UKE rezerwacji częstotliwości w służbie radiodyfuzyjnej na cele rozpowszechniania lub rozprowadzania programów telewizyjnych w sposób cyfrowy drogą rozsiewczą naziemną, ustalonych w planie zagospodarowania częstotliwości dla multipleksu II na podstawie art. 112 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, nadawcy: Telewizja Polsat S.A., TVN S.A., Polskie Media S.A. oraz Telewizja Puls Sp. z o.o., rozpowszechniający w dniu wejścia w życie ustawy programy telewizyjne na podstawie koncesji na rozpowszechnianie tych programów drogą rozsiewczą naziemną w sposób analogowy, są operatorem multipleksu II do dnia upływu ważności decyzji rezerwacyjnych.

Zatem w oparciu o przytoczony przepis, podmioty w nim wskazane, posiadające koncesje na rozpowszechnianie programów (POLSAT, TVN, TV4 i TV Puls) w sposób rozsiewczy naziemny, uzyskały możliwość co najmniej odtworzenia w multipleksie cyfrowym wymienionej oferty programowej. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż oprócz wymienionych w zacytowanym przepisie podmiotów, posiadaczami koncesji na rozpowszechnianie programów TV o charakterze lokalnym, drogą rozsiewczą naziemną są ponadto:
– Polskie Media S.A. (Telewizja Odra)
– Telewizja TVT Sp. z o.o. (Telewizja TVT)
– Telewizja Łużyce Sp. z o.o. (Telewizja Łużyce)
– NTL-TED Sp. z o.o. (Niezależna Telewizja Lokalna Radomsko).

Zgodnie z art. 2 ust. 1. ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (tekst jednolity z 2011 r., Dz. U. nr 43, poz. 226 z późn. zm.) prawo rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych przysługuje jednostkom publicznej radiofonii i telewizji oraz osobom fizycznym, osobom prawnym i osobowym spółkom handlowym, które uzyskały koncesję na taką działalność, albo – w przypadku programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie w systemach teleinformatycznych – wpis do rejestru takich programów.

W związku z faktem, iż zgodnie z Porozumieniem GE06, którego Rzeczpospolita Polska jest stroną, zawartym w Genewie w 2006 roku w czasie Regionalnej Konferencji Radiokomunikacyjnej ITU (Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego) ostateczny termin zaprzestania ochrony przed zakłóceniami (a więc de facto wyłączenia) nadawania analogowego, to 17 czerwca 2015 roku Komisja Europejska rekomendowała w tej kwestii początek 2012, przy czym Komisja Europejska decyzję w kwestii ustalenia i realizacji harmonogramu zaprzestania nadawania analogowego pozostawiła w gestii państw członkowskich. Większość państw członkowskich UE dokonała wyłączenia analogowego w 2012 roku. Ostateczny termin wyłączenia nadawania analogowego w Polsce to 31 lipca 2013 roku.

Oznacza to, że funkcjonujący obecnie na rynku telewizji naziemnej nadawcy lokalni, w odróżnieniu od nadawców ogólnokrajowych i ponadregionalnych, utraciliby możliwość korzystania ze swoich koncesyjnych uprawnień. Mając powyższe na uwadze oraz działając w duchu konstytucyjnej zasady równości podmiotów wobec prawa (art. 32), która zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą Trybunału Konstytucyjnego, nakazuje identyczne traktowanie wszystkich adresatów określonej normy prawnej, znajdujących się w takiej samej lub w podobnej sytuacji prawnie relewantnej (por. wyroki TK: z 24 lutego 1999 r., sygn. SK 4/98, OTK ZU nr 2/1999, poz. 24, z 17 stycznia 2001 r., sygn. K 5/00, OTK ZU nr 1/2001, poz. 2; z 17 maja 2004 r., sygn. SK 32/03, OTK ZU nr 5/A/2004, poz. 44, z 8 czerwca 2010 r., sygn. P62/08), Prezes UKE postanowił w pierwszej kolejności dokonać uzupełnienia planu zagospodarowania częstotliwości o zasoby umożliwiające funkcjonującym obecnie nadawcom programów o zasięgu lokalnym, co najmniej, odtworzenie ich oferty programowej oraz zasięgu odbioru. Stosowne próby zmiany planu zagospodarowania w odniesieniu do potencjalnych nowych nadawców programów lokalnych zostaną podjęte w następnym etapie, po całkowitym wyłączeniu telewizji analogowej.

Podsumowanie stanowisk do zmiany planu 470-862MHz (.pdf)

Źródło: Urząd Komunikacji Elektronicznej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *