Zarząd za zmianami w funkcjonowaniu TVP

Zarząd TVP S.A. w dniu 15 maja br. na posiedzeniu Zarządu podjął jednogłośnie decyzję o przyjęciu propozycji systemowych zmian i optymalizacji funkcji oraz wprowadzeniu nowego modelu procesów realizacji zadań TVP S.A. Działania mają na celu poprawę realizacji procesów organizacyjnych i wzrost efektywności ekonomicznej Spółki. Rada Nadzorcza ustosunkuje się do decyzji Zarządu 20 maja br. Działania są kontynuacją procesów restrukturyzacyjnych rozpoczętych wcześniej.

W konsekwencji powołania dwóch strategicznych jednostek organizacyjnych: Telewizyjnej Agencji Informacyjnej oraz Agencji Produkcji Telewizyjnej i Filmowej nastąpi również optymalizacja procesów, funkcji i zadań w skali całej Spółki. Niektóre z funkcji dotychczas realizowane w ramach Spółki – takie jak montaż, charakteryzacja, grafika, czy niektóre funkcje dziennikarskie – po zmianach realizowane będą przez firmę zewnętrzną. W efekcie przejęcia zadań firma zewnętrzna, wyłoniona jesienią br. w trybie ustawy prawa zamówień publicznych, przejmie również wszystkich pracowników, którzy do tej pory zadania te realizowali w strukturze Spółki. Proces przeniesienia zadań do podmiotu zewnętrznego planuje się na przełom października i listopada br.

Przykładem wdrożenia systemowych zmian i optymalizacji funkcji oraz wprowadzenia nowego modelu procesów realizacji zadań jest TVP Sport, kanał tematyczny działający od 16 listopada 2006 roku. Zastosowany w nim model pozwolił na zatrudnienie etatowych koordynatorów prac związanych z emisją programów (9 koordynatorów organizujących zadania dziennikarskie w antenie i 53 współpracowników, wykonujących funkcje dziennikarskie na zlecenie anteny). Model organizacji, który sprawdził się w TVP Sport będzie podstawą do budowania rozwiązań systemowych w skali Spółki, do których doprowadzić mają planowane działania.

Pracownicy realizujący funkcje, które w trzecim kwartale br. zostaną przeniesione do zewnętrznej firmy, będą mieli zagwarantowane przez TVP S.A. dotychczasowe warunki pracy i płacy przez okres 12 miesięcy. Zaakcentować warto, że zniesiony zostanie zakaz konkurencji. Firma zewnętrzna, która przejmie wytypowane funkcje wykonawcze będzie także zobowiązana do zapewnienia niezbędnej infrastruktury organizacyjnej i udzielenia wsparcia pracownikom. Dodatkowo TVP S.A. zamierza aktywnie wspierać integrację zawodową osób niepełnosprawnych, co obok podstawowego celu społecznego tych działań, może przyczynić się do wygenerowania kolejnych oszczędności w budżecie TVP rzędu 5 mln. złotych rocznie.

Widoczne efekty trwającego od 2010 roku programu restrukturyzacji, to m.in. likwidacja lub łączenie niektórych jednostek pomocniczych: jak Biuro Bezpieczeństwa i Biuro Zarządu i Spraw Korporacyjnych, uporządkowanie funkcji świadczonych przez poszczególne jednostki, jak również przeniesienie niektórych funkcji pomiędzy obszarami Spółki w celu poprawy efektywności działania. W pierwszym kwartale 2013 roku. Spółka przestała notować straty na poziomie operacyjnym.

Źródło: Telewizja Polska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *