Kara dla TVN uzasadniona

Sąd Najwyższy w wyroku wydanym 2 lipca 2013 roku oddalił skargę kasacyjną TVN SA złożoną od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 11 sierpnia 2011 roku. Sprawa dotyczyła decyzji Przewodniczącego KRRiT nr 6/2008 nakładającej karę w wysokości 471.000 zł, na telewizję TVN w związku z emisją 25 marca 2008 roku audycji „Kuba Wojewódzki”. Wyrok jest ostateczny.

W wydanym 2 lipca wyroku Sąd Najwyższy stwierdził, że w przedmiotowej audycji doszło do propagowania tzn. upowszechniania treści sprzecznych z prawem tzn. art. 1 ust. 2 ustawy o godle, zgodnie z którym obowiązkiem każdego, w tym nadawcy jest poszanowanie symboli narodowych w tym barw narodowych. Ww. obowiązek jest jednocześnie prawem każdego, które w tej sprawie zostało naruszone. Sąd Najwyższy zwrócił uwagę, że wolność słowa nie jest wolnością absolutną i doznaje ograniczeń. Granice te są w ocenie Sądu przesunięte w odniesieniu do programów satyrycznych, jednak w ocenie Sądu wcale nie jest oczywistym satyryczny charakter przedmiotowej audycji. Sąd powołując się na wcześniejsze orzecznictwo sądowe uznał, że jest to audycja o charakterze publicystycznym. Jednak niezależnie od powyższej okoliczności w ocenie Sądu w przedmiotowej audycji zastosowano nieproporcjonalne środki wyrazu do przedstawianej treści. W ocenie Sądu Najwyższego działania te tylko pozornie służyły debacie publicznej.

Ponadto Sąd uznał, iż środki zastosowane przez Przewodniczącego KRRiT były właściwe, w szczególności nie doszło do zakazu emisji ani też odpowiedzialności karnej. Kara poniesiona przez nadawcę była zgodna z zasadą proporcjonalności, ponieważ nie tylko mieściła się w granicach przewidzianych przez prawo, ale również nie była nadmiernie dolegliwa z uwagi na wysokość wpływów z reklam, wyemitowanych w związku z tą audycją.

Kara została wymierzona w poprzedniej kadencji Rady. Podtrzymałem tę linię ze względu na świadomość, że sprawa dotyka sfery delikatnej i wieloznacznej – rzeczywistości symbolicznej. W tej sferze, co człowiek to inna wrażliwość, więc im więcej argumentów i opinii, tym lepiej, a wyroki sądów silnie kształtują życie społeczne – powiedział Jan Dworak, Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. – W takich sprawach kluczowe jest, aby nie naruszyć wartości, jaką jest swoboda wypowiedzi. Było to obecne w różnych wyrokach sądów niższych instancji. Cieszę się, że Sąd Najwyższy podkreślając wartość wolności słowa uznał też żywą wartość narodowych symboli w życiu wspólnoty – dodał.

Kara wydana została w 2008 roku na podstawie art. 53 ust. 1 w zw. art. 18 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji, z uwagi na znieważenie flagi państwowej, polegające na wkładaniu miniaturowej biało – czerwonej flagi w psie odchody. Przewodniczący KRRiT w tej decyzji uznał, iż audycja prezentująca w/w treść, propaguje sprzeczne z prawem zachowanie polegające na naruszaniu czci i szacunku dla flagi państwowej, podlegającej szczególnej ochronie prawnej oraz na braku szacunku dla wartości patriotycznych innych osób, które to wartości pozostają elementami moralności i dobra społecznego, w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji.

Od decyzji Przewodniczącego KRRiT odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie wniosła spółka TVN S.A. Sąd Okręgowy wyrokiem z dnia 26 sierpnia 2009 roku uchylił ww. decyzję Przewodniczącego KRRiT, stwierdzając iż intencją przedmiotowej audycji nie było znieważenie flagi narodowej ani obraza uczuć patriotycznych lecz sprowokowanie dyskusji oraz zwrócenie uwagi na problem zanieczyszczenia miast psimi odchodami oraz dewaluacji symboli narodowych.

Od wyroku Sądu Okręgowego apelację wniósł Przewodniczący KRRiT. Sąd Apelacyjny w wyroku wydanym 11 sierpnia 2011 uwzględnił apelację Przewodniczącego KRRiT, wskazał, iż przedmiotowa audycja naruszała art. 18 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji. Sąd podkreślił, iż flaga państwowa podlega szczególnej ochronie prawnej. Ustawa z dnia 31 stycznia 1980r. o godle, barwach i hymnie oraz pieczęciach państwowych (dalej: ustawa o godle), w art. 1 ust. 2 wskazuje, iż otaczanie czcią i szacunkiem symboli Rzeczpospolitej Polskiej, w tym m.in. flagi narodowej jest prawem i obowiązkiem każdego obywatela RP oraz wszystkich organów państwowych, instytucji i organizacji. W ocenie sądu przedmiotowa audycja wyrażała zupełny brak szacunku dla flagi państwowej, co również jest sprzeczne z moralnością. Sąd Apelacyjny wskazał ponadto, iż umorzenie postępowania karnego, dotyczącego przestępstwa z art. 137 kodeksu karnego, w związku z możliwością jego popełnienia w trakcie przedmiotowej audycji nie oznacza wykluczenia możliwości nałożenia kary na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji przez Przewodniczącego KRRiT. W ocenie Sądu dla nałożenia kary na podstawie ww. przepisu nie jest konieczne stwierdzenie popełnienia przestępstwa, wystarczające jest jeżeli w audycji dochodzi do nawoływania do popełnienia przestępstwa, co miało miejsce w przedmiotowej audycji, ponieważ flaga państwowa pozostaje pod ochroną prawa (art. 137 k.k.).

Spółka TVN SA złożyła do Sądu Najwyższego kasację od tego wyroku.

Źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *