Kino Polska TV i Agora wspólnie wystartują w konkursie na MUX-1

Kino Polska TV i Agora zdecydowały wspólnie ubiegać się o koncesję na kanał filmowy rozpowszechniany drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy oraz wspólnie finansować rozwój takiego kanału w przypadku otrzymania koncesji.

W tym celu, w dniu 22 lutego 2013 roku została zawarta umowa inwestycyjna pomiędzy Agorą i Kino Polska TV, będącą większościowym akcjonariuszem spółki Stopklatka S.A. Stopklatka złoży wniosek do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o udzielenie koncesji. Umowa inwestycyjna dotyczy warunkowego nabycia akcji Stopklatki przez Agorę oraz warunków współpracy Agory i Kino Polska TV, w tym powoływania organów Stopklatka i zgodnego głosowania w istotnych sprawach na Walnym Zgromadzeniu Stopklatki.

Zgodnie z umową inwestycyjną Agora nabędzie od Kino Polska TV taką liczbę akcji Stopklatki (zaoferowanych jej przez Kino Polska TV), aby: (i) udziały Agory i Kino Polska TV w kapitale zakładowym Stopklatki były równe, (ii) udział Agory w kapitale zakładowym wynosił co najmniej 41%, pod warunkiem, że do dnia 31.12.2014 roku Stopklatka otrzyma koncesję oraz po spełnieniu innych, zwyczajowo stosowanych w tego rodzaju umowach warunków. Łączna cena nabycia akcji Stopklatki nie jest istotna biorąc pod uwagę wysokość kapitałów własnych Agory oraz potencjalny rozmiar działalności Stopklatki w przypadku otrzymania przez nią koncesji.

Strony umowy inwestycyjnej zobowiązały się, że po otrzymaniu przez Stopklatkę koncesji, wspólnie i proporcjonalnie dokapitalizują Stopklatkę w wysokości łącznie nie niższej niż 20 milionów złotych poprzez objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Stopklatki.

Źródło: Agora

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *