Cyfrowe Repozytorium Filmowe, spółka zależna od Kino Polska TV, złożyła w dniu 18 września 2015 roku w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji dwa wnioski o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów telewizyjnych w ramach multipleksu ósmego (MUX-8) Naziemnej Telewizji Cyfrowej.

Cyfrowe Repozytorium Filmowe złożyło wnioski o koncesje na:
1) program zawierający w co najmniej 30% tygodniowego czasu nadawania w godzinach 6:00-23:00, filmy fabularne, seriale i audycje rozrywkowe, jak również audycje informacyjne i publicystyczne;
2) program promujący aktywny rozwój człowieka, składający się z audycji poświęconych zdrowemu stylowi życia, rozwojowi zawodowemu i społecznemu człowieka, a także popularyzujący aktywność fizyczną oraz zawierający między innymi relacje z wydarzeń kulturalnych i artystycznych.

W przypadku uzyskania przez Cyfrowe Repozytorium Filmowe koncesji rozpoczęcie rozpowszechniania programów będzie mogło nastąpić po uzyskaniu rezerwacji częstotliwości wydanej przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, nie później jednak niż w ciągu 6 miesięcy od uzyskania przez Cyfrowe Repozytorium Filmowe koncesji.

Kino Polska TV informuje, że wysokość opłaty koncesyjnej za udzielenie jednej koncesji wyniesie 15 982 841,58 PLN, przy założeniu braku zmiany opłat i wskaźników, będących podstawą jej obliczania. Ewentualne uzyskanie koncesji umożliwi dalszy rozwój Cyfrowego Repozytorium Filmowego, zwiększenie jej poziomu przychodów ze sprzedaży, a także pozytywnie wpłynie na Grupę Kapitałową Kino Polska TV poprzez poszerzenie oferty programowej. Przyznanie przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji koncesji przyczyniłoby się do wzmocnienia pozycji Kino Polska TV na rynku telewizyjnym.

Źródło: Kino Polska TV