KRRiT opublikowała treść decyzji rozstrzygającej konkurs na MUX-1

W związku z wnioskami o udostępnienie do wiadomości publicznej treści decyzji rozstrzygających postępowanie koncesyjne dot. możliwości rozszerzenia koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego o możliwość umieszczenia go w sygnale pierwszego multipleksu (MUX-1) oraz decyzji wydanej w postępowaniu odwoławczym, w ślad za pisemnym uzasadnieniem wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 25 maja 2012 r. oddalającego skargę Fundacji Lux Veritatis, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji opublikowała treść przedmiotowych decyzji.

Jednocześnie KRRiT informujemy, że Fundacja Lux Veritatis nadała klauzulę poufności (tajemnica przedsiębiorcy) dokumentom złożonym w związku z postępowaniem koncesyjnym dotyczącym możliwości rozszerzenia koncesji o możliwość umieszczenia programu w sygnale MUX-1. W związku z wpływającymi do KRRiT wnioskami o udostępnienie, w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, decyzji wydanych w tym postępowaniu, Przewodniczący KRRiT wystąpił do Fundacji o wyrażenie zgody na udostępnianie zainteresowanym tekstu przedmiotowych decyzji oraz zwrócił się z pytaniem czy Fundacja wyraża zgodę na rezygnację z przysługującego przedsiębiorcy, ze względu na tajemnice przedsiębiorcy, prawa do ograniczenia dostępu do informacji publicznej określonego w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Prośba w powyższym zakresie została powtórzona w piśmie Przewodniczącego KRRiT z dnia 9 marca 2012 r.

Fundacja Lux Veritatis nie nadesłała odpowiedzi na ww. pisma – tym samym nie wyraziła zgody na rezygnację z przysługującego przedsiębiorcy, ze względu na tajemnice przedsiębiorcy, prawa do ograniczenia dostępu do informacji publicznej.

W związku z powyższym, po dokonaniu analizy treści przedmiotowych decyzji pod kątem ograniczenia dostępu do informacji publicznej określonego w art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, KRRiT zdecydowała się na publikację decyzji po usunięciu treści zastrzeżonych przez Fundację Lux Veritatis.

Usunięte treści zostały opatrzone następującym komentarzem:

Treść nie podlega udostępnieniu na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.), tj. ze względu na ochronę tajemnicy przedsiębiorcy zastrzeżoną przez Fundację LUX VERITATIS.

Decyzja Nr DK 137/2011 MUX-1 Rozszerzenie koncesji, bez części objętej klauzulą poufności
Decyzja Nr DR-018/2012 MUX-1 Odwołanie, bez części objętej klauzulą poufności

Źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *