KRRiT podsumowuje konferencję „Cyfrowa Polska dla wszystkich”

Przyszłość radia i telewizji cyfrowej, dostępność mediów dla osób z dysfunkcjami i telewizja hybrydowa to niektóre z tematów poruszanych w czasie konferencji „Cyfrowa Polska dla wszystkich”, która odbyła się w dniach 5-7 kwietnia 2013 roku. Organizatorami były Międzynarodowe Targi Poznańskie i Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

Jesteśmy w trakcie cyfryzacji i dużo przed nami jeszcze spraw do rozwiązania, zarówno ekonomicznych jak i prawnych. Podczas tej konferencji postaramy się spojrzeć szerzej na cyfryzację mediów, jakie modele ekonomiczne są tworzone oraz jakie są niebezpieczeństwa i co można zrobić, by ich uniknąć – powiedział podczas otwarcia konferencji Cyfrowa Polska dla wszystkich Jan Dworak, Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Konferencja rozpoczęła się sesją poświęconą dostępności telewizji cyfrowej dla osób niepełnosprawnych, prowadzoną przez eksperta KRRiT Krystynę Rosłan-Kuhn. Głównym prelegentem sesji był Peter Olaf Looms (Dania), przewodniczący Grupy celowej ITU-T: FG Audiovisual Media Accesibility, który przedstawił stan dostępności telewizji dla osób z dysfunkcjami w Europie oraz główne wyzwania, stojące także przed Polską. W Danii ponad połowa społeczeństwa, która jest w wieku powyżej 60 lat nigdy nie weszła do Internetu. Dla tych osób telewizja jest więc bardzo ważnym medium. Ale zwiększenie dostępności opłaca się także nadawcom, wzrasta bowiem satysfakcja klientów z przekazów telewizyjnych. A to ma przełożenie na rynek reklamy. Dostępność telewizji to jednak proces, w który zaangażowane muszą być wszystkie zainteresowane strony, podkreślił Looms.

Aktywność Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w tym zakresie przedstawiła ekspert w Departamencie Strategii Biura KRRiT, Ewa Murawska-Najmiec. W szczególności są to działania monitorujące wypełnianie obowiązków nadawców, jakie nakłada na nich ustawa o radiofonii i telewizji (obowiązek zapewniania dostępności programu na poziomie co najmniej 10% kwartalnego czasu nadawania, z wyłączeniem reklam i telesprzedaży). Ponadto KRRiT była współorganizatorem lub uczestnikiem spotkań i konferencji dotyczących dostępności mediów (m.in. Forum Debaty Publicznej „Rola telewizji w przełamywaniu barier” z udziałem Prezydenta RP, spotkanie z nadawcami zrzeszonymi w KIGEiT, warsztaty Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni (FDC) czy Forum „Kultura bez barier”). KRRiT przeprowadziła także konsultacje publiczne ws. udostępniania programów telewizyjnych osobom z niepełnosprawnością sensoryczną oraz osobom w podeszłym wieku, a także była gospodarzem grupy roboczej z udziałem przedstawicieli FDC i nadawców telewizyjnych.

W 2012 roku KRRiT otrzymała nagrodę Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni za wkład w dostępność mediów dla osób niepełnosprawnych.

Nie zabrakło też głosów środowisk osób niepełnosprawnych reprezentowanych przez Polski Związek Głuchych oraz Fundację Kultury Bez Barier.

Co po wdrożeniu DVB-T?

Drugą sesję pod tytułem „Ostatni etap wdrażania DVB-T w Polsce i co dalej” otworzyło wystąpienie Przewodniczącego KRRiT Jana Dworaka, w której przedstawił on perspektywy rozwoju telewizji cyfrowej. – W 2014 roku zakończymy pierwszy etap cyfryzacji. Co dalej? Przed nami albo budowa dwóch multipleksów albo decyzja, że nie będzie się ich budowało. Krajowa Rada stoi na stanowisku, że możliwości nadawania naziemnego telewizji trzeba dalej wykorzystywać – podkreślił Dworak. Dodał też, że jeśli zapadną decyzje o przeznaczeniu częstotliwości zwolnionych przez naziemną telewizję analogową na rozwój naziemnej telewizji cyfrowej, wtedy trzeba będzie uzgodnić sposób zagospodarowania nowych multipleksów. – Uważamy, że ten rodzaj nadawania (nadawanie naziemne cyfrowe – przyp.) ma przed sobą przewidywaną przyszłość – podkreślił Przewodniczący KRRiT.

Także zdaniem Dariusza Gumbrychta, analityka z firmy badawczej Nielsen, naziemny odbiór telewizji będzie zyskiwał na znaczeniu w skutek cyfryzacji. Już teraz 29,5 proc gospodarstw domowych (4 mln 131 tys. odbiorców, dane za rok 2012) posiada w Polsce jedynie dostęp do sygnału naziemnego.

Piotr Siemieniec, dyrektor Biura Usług Radiowych i Telewizyjnych operatora multipleksów, firmy EmiTel przedstawił stan uruchamiania stacji nadawczych i doświetlających. Rozmawiano też o problemie Dywidendy Cyfrowej 2 (pozostałe po wyłączeniu telewizji analogowej częstotliwości) wskazując, że powinna być ona przeznaczona na rozwój telewizji cyfrowej.

Cyfrowa przyszłość

Drugi dzień konferencji poświęcony był przyszłości telewizji i radia. Pierwsza sesja poświęcona została możliwościom, jakie niesie ze sobą telewizja cyfrowa, o czym przekonywał miedzy innymi z-ca dyrektora Ośrodka TVP Technologie, Marcin Dąbrowski. Dyskutowano o telewizji hybrydowej, łączącej przekaz telewizyjny z treściami dostępnymi przez sieć Internet. Krzysztof Matlak z Ośrodka TVP Technologie przedstawił studium Regionalnego Systemu Ostrzegania, które wdrożone już w województwie lubuskim ostrzega widzów za pomocą komunikatów tekstowych o zagrożeniach.

W drugiej sesji zatytułowanej „Teraz radio” przedstawiono różne aspekty cyfryzacji radia. Niemiecką drogę cyfryzacji radia przedstawił Michael Reichert z Future Radio Project, SWR. Swoimi planami podzieliło się też Polskie Radio, będące liderem cyfryzacji w Polsce. Zaprezentowano działanie radia cyfrowego oraz omówiono możliwości, jakie niesie ze sobą. – Wartość dodana to powiększona oferta radiowa. Uruchomienie radiowych multipleksów cyfrowych pozwoli na umieszczenie na nich w skali kraju dodatkowych kilkudziesięciu kanałów – tłumaczył Paweł Mathia, naczelny inżynier Polskiego Radia S.A. Radio cyfrowe to też nowe funkcjonalności. – Możliwości funkcjonalne radia cyfrowego to dodatkowe informacje multimedialne, przesyłane razem z sygnałem, jakość dźwięku porównywalna jest z płytą CD.

Dzień trzeci poświęcony został w całości prawnym aspektom związanym z cyfryzacją i odbiorem mediów w ogóle. Przedstawiono europejskie modele opłat prawno-autorskich oraz problem dozwolonego użytku, szczególnie istotny w dyskusji o prawach autorskich w Internecie.

Równolegle do konferencji, w ramach Poznań Media Expo 2013 odbyły się warsztaty szkoleniowe dla deweloperów, projektantów i instalatorów „Telekomunikacyjna REWOLUCJ@ w budynkach wielorodzinnych”. Główny nacisk prowadzący położyli na zmiany, jakie nastąpiły w skutek nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Omówiono charakterystykę techniczną instalacji telekomunikacyjnej w budynku oraz zaprezentowano przykłady prawidłowo wykonanych instalacji teletechnicznych.

Źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *