Od 1 stycznia 2015 roku opłata za używanie odbiornika radiowego wyniesie 6,50 zł miesięcznie (wzrost o 0,6 zł), a opłata za używanie odbiornika telewizyjnego lub radiowego i telewizyjnego 21,50 zł miesięcznie (wzrost o 2,2 zł).

Przy opłacaniu abonamentu za okres dłuższy niż jeden miesiąc przysługują ulgi w opłatach. Opłatę abonamentową wnosimy do 25 dnia każdego miesiąca. Opłaty na poczet 2015 roku, według nowych stawek, można będzie wnosić już od czerwca br.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji dokonując zmiany wysokości opłat abonamentowych, wzięła pod uwagę konieczność zapewnienia stabilnego poziomu finansowania mediów publicznych, w szczególności w sytuacji braku rozwiązań ustawowych usprawniających dotychczasowy system poboru opłat. (więcej)

W Dzienniku Ustaw RP dnia 30 kwietnia 2014 roku opublikowana została ustawa z 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Wprowadza ona zmianę w art. 21 do ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych poprzez dodanie nowej kategorii osób zwolnionych od opłat abonamentowych. Do nowej kategorii należą osoby, które otrzymują zasiłek dla opiekuna określony w ustawie o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Szacowany z tego tytułu ubytek abonamentu wyniesie około 7 mln zł w 2014 roku i około 14 mln w 2015 roku.

Źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji