KRRiT wydała oświadczenie w sprawie zarzutów prezesa FLV, Tadeusza Rydzyka

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji rocznie podejmuje ponad 800 różnych decyzji koncesyjnych. Każda decyzja wydawana jest w oparciu o ustawę z 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji, w trybie określonym w Kodeksie postępowania administracyjnego i podlega kontroli sądowej. W 2012 roku sąd tylko w jednej sprawie wydał orzeczenie uchylające decyzję KRRiT.

Od kilkunastu miesięcy narasta liczba publikacji i wypowiedzi, zamieszczanych szczególnie na łamach „Naszego Dziennika”, w Radiu Maryja i Telewizji Trwam oraz wypowiedzi części duchowieństwa i środowisk politycznych, mających na celu dyskredytowanie KRRiT jako instytucji odpowiedzialnej za regulowanie, koncesjonowanie i kontrolę działalności nadawców.

Kolejna fala takich publikacji i wypowiedzi wystąpiła po opublikowaniu 27 grudnia 2012 roku czterech ogłoszeń o możliwości uzupełnienia oferty programowej pierwszego naziemnego multipleksu cyfrowego i uzyskania koncesji na rozpowszechnianie wyspecjalizowanych programów telewizyjnych: społeczno-religijnego, filmowego, edukacyjno-poznawczego oraz dla dzieci w wieku od 4 do 12 lat. Dlatego KRRiT przedstawia opinii publicznej podstawowe informacje i fakty związane z przeprowadzaniem postępowań koncesyjnych uzupełniających ofertę programową pierwszego multipleksu.

I. Od 19 stycznia 2012 roku KRRiT regularnie uczestniczy w posiedzeniach komisji sejmowych i senackich, których przedmiotem obrad jest wyłącznie kwestia nieprzyznania Fundacji Lux Veritatis miejsca na multipleksie pierwszym. Na ten temat komisje sejmowe, w tym Kultury i Środków Przekazu, Kontroli Państwowej, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii oraz Finansów Publicznych (podczas prac nad budżetem KRRiT), odbywały wielogodzinne obrady w trakcie wielokrotnie wyznaczanych posiedzeń. W obradach komisji sejmowych uczestniczyli wyłącznie przedstawiciele Fundacji Lux Veritatis, którzy jako jedyni mieli możliwość prezentowania publicznie swojego wniosku koncesyjnego i jego jednostronnego porównywania z wnioskami innych uczestników postępowania. Tej szansy nie miało pozostałych 16 uczestników postępowania koncesyjnego, co zaprzeczało zasadzie równości stron, uznanej za priorytetową przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Zastosowanie tego szczególnego trybu wobec wniosku jednego tylko uczestnika konkursu koncesyjnego było zdarzeniem bez precedensu, rodzącym uzasadnione obawy o instrumentalizowanie organów polskiego parlamentu do działań lobbystycznych i to w sytuacji, gdy trwało postępowanie sądowe przeciwko KRRiT.

Jak wynika z poniższego zestawienia, w 2012 roku trzy komisje sejmowe i jeden zespół parlamentarny obradowały 14 razy w sprawie koncesji na multipleksie dla TV Trwam.

Komisja Kultury i Środków Przekazu:
-19.01.2012
-26.01.2012
-16.02.2012
-16.03.2012
-29.03.2012
-11.04.2012

Wspólne posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji ds. Kontroli Państwowej:
-26.01.2012
-15.02.2012
-28.02.2012
-14.03.2012

Komisja Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii:
-15.02.2012
-29.03.2012
-24.05.2012

Parlamentarny Zespół ds. Przeciwdziałania Ateizacji Polski:
-24.05.2012

Do tych posiedzeń należy doliczyć posiedzenia sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu poświęcone corocznej dyskusji nad sprawozdaniem z działalności KRRiT oraz całodzienne debaty na forum Sejmu RP i Senatu RP w tej sprawie, de facto poświęcone niemal wyłącznie nieprzyznaniu koncesji Fundacji Lux Veritatis. Trzeba również doliczyć do nich posiedzenia senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz debatę Senatu nad sprawozdaniem z rocznej działalności KRRiT.

Podczas tych wszystkich posiedzeń KRRiT przedstawiała obszerne wyjaśnienia i pisemne odpowiedzi na pytania, dotyczące kondycji finansowej Fundacji Lux Veritatis. Działo się to pomimo powszechnie znanego faktu, że Fundacja, jako jedyny uczestnik postępowania koncesyjnego, zastrzegła poufność swoich danych ekonomicznych i do dzisiaj nie odpowiedziała na pytanie KRRiT o możliwość zdjęcia tej klauzuli.

Obecnie, na podstawie wniosku grupy posłów, trwa postępowanie wyjaśniające przed Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej zmierzające do postawienia członków KRRiT przed Trybunałem Stanu. Postępowanie przed Komisją toczy się niezależnie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 25 maja 2012 roku, oddalającego w całości skargę Fundacji Lux Veritatis.

Poza tym, na podstawie skargi kasacyjnej Fundacji Lux Veritatis, ponad 8 tys. stron akt postępowania koncesyjnego analizuje Naczelny Sąd Administracyjny. W listopadzie 2012 roku NSA na wstępnym etapie rozpoznawania sprawy oddalił wniosek Fundacji Lux Veritatis o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji koncesyjnej, stwierdzając m.in., że Fundacja w żaden sposób nie wykazała, aby wykonanie powyższej decyzji naraziło ją na niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia warunków.

Postępowanie koncesyjne było też analizowane przez organy prokuratorskie w trakcie odwoławczej procedury sądowej, jak i bezpośrednio po wyroku WSA na podstawie zawiadomień złożonych przez Fundację Lux Veritatis wraz z popierającą ją grupą przedstawicieli środowisk politycznych. Prokuratorzy nie znaleźli podstaw do wszczęcia postępowania wobec KRRiT.

II. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji oświadcza, iż zgodnie z konstytucyjnymi zasadami równości oraz prawa do równego traktowania przez władze publiczne, wszyscy uczestnicy postępowania koncesyjnego mają równe prawa. Fundacja Lux Veritatis jest jednym z prywatnych przedsiębiorców starających się o koncesję. Każdy wniosek koncesyjny Fundacji, niezależnie od wszelkich form nacisków oraz politycznej i medialnej presji, zostanie rozpatrzony przez KRRiT bez żadnych uprzedzeń, na takich samych, równych zasadach, jak pozostałych uczestników konkursu. Tych standardów pracy KRRiT nie zmienią nawet najbardziej napastliwe wypowiedzi wobec członków KRRiT, ich rodzin i pracowników Biura KRRiT.

Ubolewamy, że decyzja KRRiT w sprawie miejsca na pierwszym multipleksie stała się pretekstem do ideologicznej i politycznej konfrontacji, stronniczej, pełnej insynuacji i pomówień, odległej od zasad obiektywizmu i rzetelności. Pomówienia kierowane wobec KRRiT, szczególnie przez Prezesa Fundacji Lux Veritatis ks. Tadeusza Rydzyka, uznajemy za próbę wmówienia opinii publicznej, że równe i zgodne z prawem traktowanie przedsiębiorców, potwierdzone wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 25 maja 2012 roku, narusza zasadę wolności słowa.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w każdym procesie koncesyjnym przestrzega zasad postępowania administracyjnego obowiązujących w demokratycznym państwie prawa, wśród nich zasady praworządności, prawdy obiektywnej i pogłębiania zaufania do organów państwowych. Naczelną normą wszystkich postępowań prowadzonych przez KRRiT jest przestrzeganie prawa i procedur wyznaczonych przez to prawo.

III. Powyższe informacje nie wyczerpują wszystkich przykładów i form zaangażowania struktur państwowych w proces analizowania decyzji koncesyjnej KRRiT. Dlatego można stwierdzić, że legalność żadnej innej decyzji administracyjnej wydanej po 1989 roku w stosunku do jednego przedsiębiorcy nie była tak wszechstronnie skontrolowana, przy zaangażowaniu tak ogromnego nakładu czasu i pracy organów władzy i instytucji państwowych. Prawdziwe jest także twierdzenie, że jest to sytuacja wyjątkowa, ponieważ w tej sprawie organy państwowe pracują w atmosferze niezwykle silnych nacisków. W niedawnych, publicznych wypowiedziach ks. Tadeusz Rydzyk poinformował, że nowe postępowanie konkursowe KRRiT na kolejne koncesje na multipleksie pierwszym jest ustawione. Tym samym zarzucił KRRiT działania naruszające obowiązujący porządek prawny.

Członkowie KRRiT, jako osoby sprawujące funkcje publiczne, liczą się z krytyką swoich działań i mają świadomość, iż ich ochrona prawna jest mniejsza niż innych obywateli. Jest to jedna z cech demokratycznego państwa prawa, co wielokrotnie stwierdzały orzeczenia sądów krajowych i europejskich organów wymiaru sprawiedliwości. Także Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w publicznych stanowiskach wyrażała niepokój z powodu występowania przez organy władzy z wnioskami o ochronę na podstawie przepisów art. 212 Kodeksu karnego.Orzeczenia sądów karnych w takich sprawach zawsze bowiem sprawiają wrażenie ograniczania wolności słowa przez organy państwa.

Jednak wobec przytoczonej wypowiedzi ks. Tadeusza Rydzyka, KRRiT zmuszona jest postawić pytanie o granicę między nawet bardzo ostrą krytyką, a publicznym zarzucaniem popełnienia przestępstwa bez wskazania jakichkolwiek dowodów. Ocena, czy nastąpiło w ten sposób publiczne znieważenie bądź poniżenie KRRiT, które wypełniałoby dyspozycję art. 226 § 3 Kodeksu Karnego należy do obowiązków tych instytucji, które stoją w Polsce na straży praworządności.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji liczy, że te instytucje zapewnią ochronę przebiegu rozpoczętego konkursu koncesyjnego tak, aby KRRiT mogła działać zgodnie z prawem, bez ideologicznej i politycznej presji godzącej w niezależność regulatora, a także bez pozbawionych podstaw oskarżeń i pomówień.

Oświadczenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *