Nadawcy nie będą reklamowali niezdrowej żywności

Siedmiu największych nadawców programów telewizyjnych podpisało porozumienie, w którym zobowiązali się, że audycjom dla dzieci nie będą towarzyszyły reklamy tzw. niezdrowej żywności. Deklaracja nadawców ma na celu zapewnienie ochrony małoletnich, wynikające z art. 16b ust. 3a i 3b ustawy o radiofonii i telewizji. Porozumienie zacznie obowiązywać 1 stycznia 2015 roku.

Porozumienie w sprawie zasad rozpowszechniania reklam i wskazań sponsorskich dotyczących artykułów spożywczych lub napojów zawierających składniki, których obecność w nadmiernych ilościach w codziennej diecie dzieci jest niewskazana podpisali: ITI Neovision, Telewizja POLSAT, Telewizja Polska, Telewizja Puls, TVN, VIMN Poland oraz The Walt Disney Company (Polska).

Nadawcy zobowiązali się, że od 1 stycznia 2015 roku audycjom kierowanym do dzieci w wieku do 12 lat nie będą towarzyszyły reklamy artykułów spożywczych i napojów, które nie spełniają Kryteriów żywieniowych zawartych w dokumencie opracowanym na zlecenie Polskiej Federacji Producentów Żywności i zaakceptowanym przez Ministerstwo Zdrowia, który stanowi załącznik do Porozumienia nadawców.

W załączniku tym wskazano też m.in. kategorie produktów, które nie zostały ujęte w Kryteriach żywieniowych, gdyż ich reklama przy audycjach dla dzieci nie będzie dozwolona. Należą do nich: cukier i produkty na bazie cukru obejmujące: czekoladę i wyroby czekoladowe, dżem lub marmoladę, nieczekoladowe słodycze i inne produkty cukrowe, napoje bezalkoholowe oraz chipsy ziemniaczane i przekąski na bazie ziemniaków, a także produkty z ciasta. W podpisanym porozumieniu nadawcy zobowiązali się, że audycjom dla dzieci nie będą towarzyszyły reklamy tych produktów.

Nadawcy już od początku grudnia tego roku będą wymagać od reklamodawców złożenia pisemnego oświadczenia o zgodności reklamowanego produktu lub wskazania sponsorskiego z Kryteriami żywieniowymi.

Do zadań Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji należy inicjowanie i wspieranie samoregulacji w zakresie dostarczania usług medialnych. Porozumienie nadawców jest odpowiedzią na podnoszoną wielokrotnie przez KRRiT potrzebę zapewnienia skutecznej, szczególnej ochrony dzieci przed szkodliwymi dla nich treściami przekazów handlowych mogącymi negatywnie wpływać na ich prawidłowy fizyczny, psychiczny lub moralny rozwój. Działania samoregulacyjne nadawców uwzględniły zalecenia zawarte w ustawie o radiofonii i telewizji. Rada Reklamy zadeklarowała jednocześnie przekazywanie nadawcom oraz Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji wszelkich informacji o stwierdzonych naruszeniach „Standardu Reklamy Żywności skierowanej do dzieci” oraz Kryteriów żywieniowych.

Porozumienie jest efektem prac prowadzonych przy bardzo aktywnym udziale KRRiT i Rady Reklamy, a także Polskiej Federacji Producentów Żywności oraz Ministerstwa Zdrowia i zmierzających do zdecydowanego ograniczenia reklamy tzw. niezdrowej żywności skierowanej do dzieci. KRRiT wielokrotnie zwracała uwagę na problem, gdyż dzieci odbierają przekaz reklamowy bezkrytycznie. W opinii ekspertów szczególnie niewskazane jest spożywanie w nadmiernych ilościach reklamowanych produktów przez osoby małoletnie, które po pierwsze są w fazie rozwojowej, a po drugie w tym okresie kształtują swoje nawyki żywieniowe. KRRiT z zadowoleniem przyjmuje podpisane dziś porozumienie – mówi Krzysztof Luft, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Porozumienie zawarte przez nadawców telewizyjnych jest dobrowolne. Nadawcy zobowiązali się też m.in. do wyznaczenia przedstawicieli upoważnionych do wykonywania zawartego porozumienia.

W przypadku, gdy zajdzie konieczność zweryfikowania zgodności reklamowanych produktów z Kryteriami żywieniowymi, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji będzie zwracała się do Ministerstwa Zdrowia.

Jednocześnie Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji na dotychczasowych zasadach będzie prowadziła monitoringi wynikające z ustawowego obowiązku kontroli nadawców z realizowania przepisów zawartych w art. 16b ust3a ustawy o radiofonii i telewizji.

Źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *