Powstanie Biblioteka Cyfrowa Mediów Publicznych

18 listopada 2013 roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji i 19 spółek mediów publicznych podpisały List intencyjny w sprawie utworzenia Biblioteki Cyfrowej Mediów Publicznych (BCMP) – platformy wymiany scyfryzowanych materiałów audiowizualnych. Celem przedsięwzięcia jest tworzenie, upowszechnianie oraz promowanie programów i audycji nadawców publicznych.

Biblioteka Cyfrowa Mediów Publicznych jest odpowiedzią na politykę Komisji Europejskiej zmierzającą do stworzenia ram prawnych i obowiązków dla krajów członkowskich UE w zakresie udostępniania zasobów mediów publicznych. Kraje europejskie sukcesywnie realizują podobne programy przy udziale nadawców publicznych i innych instytucji. Udział w przedsięwzięciu jest poparty zapisem w Ustawie o radiofonii i telewizji, który wskazuje, że media publiczne powinny służyć rozwojowi kultury, nauki i oświaty, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego dorobku intelektualnego i artystycznego.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podjęła decyzję o rozpoczęciu projektu Biblioteki Cyfrowej Mediów Publicznych, którego celem jest przeprowadzenie całości prac projektowych i inwestycyjnych oraz wdrożenie i udostępnienie ostatecznego rozwiązania dla pozostałych spółek. Rolę podmiotu wiodącego i koordynatora, zarówno prac związanych z przygotowaniem dokumentacji technicznej i funkcjonalnej jak i dalszych działań w latach następnych, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji powierzyła Telewizji Polskiej, której przyznała na ten cel w 2014 roku środki abonamentowe.

KRRiT powoła Komitet Opiniujący, w skład którego wejdzie przedstawiciel Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zadaniem Komitetu będzie nadzór nad pracami projektowymi.

Realizacja projektu BCMP odbywać się będzie w trzech etapach:
1) Etap I A – obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznej i funkcjonalnej systemu stanowiącego Bibliotekę Cyfrową Mediów Publicznych;
2) Etap I B – obejmuje wdrożenie systemu BCMP dla nadawców publicznych radiowych i telewizyjnego do wewnętrznej wymiany programowej;
3) Etap II – obejmuje wdrożenie systemu BCMP w zakresie udostępnienia treści użytkownikom zewnętrznym.

Media publiczne poprzez system BCMP będą miały wkład w rozwój społeczeństwa informacyjnego. Biblioteka umożliwi stały i natychmiastowy dostęp do unikalnych, gromadzonych od kilkudziesięciu lat zbiorów audiowizualnych stanowiących dziedzictwo kulturowe, naukowe i edukacyjne, tworzone w ramach obowiązków nadawców publicznych.

Korzyści dla użytkownika:
– możliwość dostępu do zasobów audiowizualnych nadawców publicznych w Internecie,
– realizacja oczekiwań społecznych i UE o zapewnieniu powszechnego dostępu do materiałów audiowizualnych, w tym szczególnie do tych, które należą do kanonu narodowego dziedzictwa.

Korzyści dla mediów publicznych:
– wsparcie wdrażania procesów produkcji i emisji cyfrowej,
– umożliwienie dziennikarzom mediów publicznych dostępu do materiałów archiwalnych, znajdujących się we wszystkich Spółkach,
– promocja nadawców publicznych.

Utworzenie jednolitego systemu wyszukiwania materiałów audialnych i audiowizualnych ze zbioru publicznej radiofonii i telewizji poprzez wykorzystanie odpowiednich standardów technicznych połączy dane z baz archiwów radia i telewizji rozproszonych w Polsce. Spójne dla wszystkich nadawców dane będą zawierać informacje o prawach zawartych w zasobie lub o prawach do zasobu, co pozwoli na wymianę informacji między nadawcami a użytkownikami.

Zapewni to faktyczną możliwość dostępu do zasobów oraz ich wykorzystywanie, przy jednoczesnym poszanowaniu praw autorskich i producenckich. Ponadto połączenie zagwarantowanej ustawowo otwartości zasobów nadawców publicznych ze stopniowym procesem ich udostępniania (głównie uzależnionym od procesu nabywania odpowiednich praw do utworu) pozwoli spełnić zasadę użyteczności i przejrzystości oraz ich niewyłączności.

Biblioteka Cyfrowa Mediów Publicznych wpisuje się w projekt Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych, zainaugurowanego w lipcu tego roku w Warszawie, którego sygnatariuszami jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji i Telewizja Polska. Inicjatywa SPRUC, której członkami są przedstawiciele różnych sektorów (w tym administracji rządowej i samorządowej, biznesu, organizacji pozarządowych i mediów) została zapoczątkowana przez Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Lidera Cyfryzacji w Polsce. Jej celem jest podnoszenie kompetencji cyfrowych Polaków i uznanie ich kluczowego znaczenia dla rozwoju kraju. Sygnatariusze Porozumienia podejmują konkretne działania, by budować umiejętności cyfrowe niezbędne na rynku pracy, zwiększać dostęp do edukacji cyfrowej, a tym samym poprawić jakość życia Polaków.

Biblioteka Cyfrowa Mediów Publicznych – platforma wymiany programowej

List intencyjny

Źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *