Telewizja Polska wyjaśnia na co przeznaczy kredyt hipoteczny

W nawiązaniu do komentarzy prasowych dotyczących sprawy pozyskania przez Telewizję Polską kredytu, Zarząd TVP S.A. informuje, że środki, które Spółka zamierza pozyskać w ramach linii kredytowej przeznaczone będą na poprawę efektywności zarządzania płynnością, co jest związane ze zjawiskiem sezonowości występującym na rynku reklamowym.

Zmniejszenie obrotów na rynku w okresach zimowym i letnim jest zjawiskiem normalnym, jednak powoduje okresowe niedobory własnych środków. Są one szczególnie dotkliwie odczuwalne w związku z załamaniem się abonamentowego systemu finansowania mediów publicznych w Polsce. Środki pozyskane w ramach kredytu będą gwarancją zrównoważenia okresowych niedoborów gotówki w ramach normalnej działalności gospodarczej, nie będą natomiast przeznaczane na ponadplanowe przedsięwzięcia programowe czy technologiczne. Nie ma w tym wypadku mowy o przeznaczeniu środków na trwałe, bieżące finansowanie Spółki jak sugerują autorzy artykułów.

Drugi cel pozyskiwanego kredytu to zamiana obecnych linii kredytowych na niskooprocentowany kredyt hipoteczny. Kredyt zabezpieczony hipoteką jest znacznie tańszy od kredytu, którym Spółka posługuje się obecnie. Działania w kierunku ustanowienia hipoteki wybranych, należących do TVP obiektów we Wrocławiu i Krakowie, wynikają zatem z zastosowania rachunku ekonomicznego i dążenia do uzyskania jak najlepszych warunków finansowych – co oznacza zaoszczędzenie środków przeznaczonych na obsługę kredytu. Posiłkowanie się zewnętrznymi źródłami finansowania jest normalną i powszechną praktyką w gospodarce, jest wręcz podręcznikowo zalecanym instrumentem zarządzania finansami przedsiębiorstwa (instrument tzw. „dźwigni finansowej”). Telewizje prywatne posiłkują się kredytami o wartości kilkadziesiąt razy wyższej niż TVP, również z zastosowaniem tzw. twardych zabezpieczeń.

Spółka znajduje się w fazie głębokiej restrukturyzacji, której skutki są rozłożone w czasie. Prowadzone w ostatnich latach działania przynoszą rocznie oszczędności budżetowe o wymiarze ponad 600 milionów złotych. W tych warunkach, mimo braku adekwatnego finansowania publicznego, Telewizja Polska aktywnie uczestniczy w procesie cyfryzacji kraju, wzbogaca ofertę kanałów tematycznych. W bieżącym roku zostały udostępnione do powszechnego odbioru w wersji High Definition programy TVP1 i TVP2. Telewizja Polska z powodzeniem pełniła rolę oficjalnego nadawcy bezprecedensowego w skali kraju wydarzenia jakim było Euro 2012.

TVP, jak każde przedsiębiorstwo znajdujące się w fazie restrukturyzacji, a jednocześnie realizujące ważne zadania rozwojowe, potrzebuje instrumentów służących do zarządzania płynnością finansową w postaci kredytu. W przypadku TVP skala współfinansowania zewnętrznego będzie relatywnie niewielka i – jak wcześniej wspomniano – będzie miała charakter przejściowy.

Źródło: Telewizja Polska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *