Telewizja Polska z ponad 20 mln zł straty w 2013 roku

Zarząd TVP S.A. w dniu 28.03.2014 r. zatwierdził sprawozdanie finansowe Spółki za 2013 r. TVP S.A. odnotowała w 2013 roku stratę bilansową na poziomie 20,5 mln zł. Jest to rezultat lepszy od wyniku z roku poprzedniego o prawie 200 mln zł. Podstawowym powodem wystąpienia straty było przesunięcie przez KRRiT części wpływów abonamentowych dotyczących 2013 r., w kwocie 38,7 mln zł, na styczeń 2014 r. Gdyby kwota ta, zasiliła konto Spółki w grudniu 2013 r., wynik finansowy TVP S.A.  za ubiegły rok byłby dodatni.

TVP udało się w 2013 r. ustabilizować sytuację finansową. Negatywne trendy w zakresie parametrów ekonomicznych w zdecydowanej większości zostały odwrócone. Wiązało się to z ogromnym wysiłkiem restrukturyzacyjnym i organizacyjnym, ale także oszczędnościami w sferze programowej.

Przychody z abonamentu w 2013 r. wyniosły 282,4 mln zł i wzrosły drugi rok z rzędu. Przyrost w relacji do 2012 r. wyniósł 28,5 mln zł (11,2%), była to jednak wartość mniejsza aż o 233 mln zł w porównaniu z rokiem 2007. Wielkość wpływów abonamentowych, mimo odwrócenia obserwowanego w poprzednich latach trendu spadkowego, jest wciąż dalece niewspółmierna do nakładów ponoszonych na cele misyjne. Abonament stanowił zaledwie 19% przychodów ogółem, co jest najniższym odsetkiem środków publicznych w strukturze przychodów spośród wszystkich telewizji publicznych w Europie.

Należy też zauważyć, że w ostatnich latach proporcja podziału środków publicznych zmieniała się na niekorzyść telewizji: z 60% w 2007 r. do 40% przypadających na TVP S.A. w drugiej połowie 2013 r. Dopiero od 2014 r. nastąpi w tej kwestii powrót do korzystniejszego dla TVP podziału abonamentu po decyzji KRRiT z czerwca 2013 r.

Przychody TVP z reklamy i sponsoringu w 2013 roku wyniosły 864 mln zł i były niższe o 9,0% w stosunku do 2012 r. Wpływ na tę niekorzystną dynamikę miały przede wszystkim sytuacja na rynku reklamy, znajdującego się trzeci rok z rzędu w kryzysie oraz spadające udziały głównych anten w następstwie zwiększenia liczby programów ogólnokrajowych wskutek cyfryzacji i utraty przewagi zasięgu technicznego przez kanały TVP. Podkreślić należy jednak, że od sierpnia 2013 r. nastąpiło odwrócenie negatywnego trendu spadkowego w zakresie przychodów z reklamy. W ostatnich trzech miesiącach (począwszy od grudnia 2013 r.) Telewizja Polska notuje wyraźną pozytywną dynamikę przychodów reklamowych.

W 2013 r. postępowała dywersyfikacja źródeł przychodów. W porównaniu z 2012 r. przychody reklamowe w kanałach tematycznych wzrosły aż o 22,3% (a w porównaniu z rokiem 2009 ten wzrost jest aż kilkunastokrotny). Znacznie też, bo o 107%, wzrosły przychody z reklamy w Internecie.

W 2013 r. poziom pozostałych przychodów ze sprzedaży i dotacji (czyli przychodów poza reklamą, sponsoringiem i abonamentem) wzrósł o 52,3 mln zł, czyli o prawie 29% i wyniósł 232,9 mln zł. W tej kategorii rosły m.in. przychody z reemisji, sprzedaży licencji i programów, a także dotacji celowych.

Spółka odnotowała też znaczne przychody ze sprzedaży restrukturyzowanego majątku. W 2013 r. wyniosły one 27,3 mln zł, przy 1,4 mln uzyskanych w 2012 r. Sprzedano 18 zbędnych nieruchomości, a kilkadziesiąt kolejnych, o bieżącej wartości około 300 mln zł, jest przygotowywanych do sprzedaży.

Wdrożenie kolejnych etapów procesu restrukturyzacji realizowanego w ostatnich latach przyniosło w 2013 r. wymierne efekty także w postaci oszczędności. Koszty działalności operacyjnej Spółki wyniosły 1 mld 460 mln zł i w relacji do poprzedniego roku zostały obniżone o prawie 66 mln zł. Koszt własny Spółki w 2013 roku jest o 674 mln zł (czyli o prawie 1/3) niższy w porównaniu z budżetem roku 2008.

W 2013 r. zmniejszono zatrudnienie o 70 etatów do poziomu 3.328 etatów wg stanu na 31 grudnia 2013 r. (W okresie pięcioletnim zatrudnienie zostało obniżone aż o 1270 etatów – głównie w obszarze administracji obsługi). Koszty wynagrodzeń spadły w ubiegłym roku o kolejne 10 mln zł (w czasie pięciu ostatnich lat o 202 mln zł). Poczyniono oszczędności dotyczące kosztów funkcjonowania Oddziałów Terenowych (o 18 mln zł mniej w 2013 r., a 139 mln zł mniej od 2008 r.). O kilkadziesiąt milionów złotych zredukowano też koszty jednostkowe produkcji audycji telewizyjnych.

TVP osiągnęła korzystne efekty finansowe, mimo niewydolności systemu abonamentowego oraz przy utrzymujących się regulacjach prawnych dotyczących emisji reklam jednoznacznie preferujących podmioty komercyjne. Seriale TVP o podobnej długości, oglądalności i udziałach w rynku, generują (z powodu braku przerw na spoty reklamowe) prawie dwukrotnie mniej zasobów reklamowych niż seriale stacji konkurencyjnych. W przypadku pełnometrażowych filmów fabularnych relacja ta wynosi aż jeden do pięciu. Pozwala to szacować, że w 2013 r. Spółka z racji zakazu przerywania programów reklamami utraciła ok. 316 mln zł przychodów. To więcej niż roczny budżet Oddziałów Terenowych łącznie czy też roczne wpływy abonamentowe Spółki. Jednocześnie brak jest w Polsce jakiegokolwiek mechanizmu rekompensującego TVP te straty.

Dzięki środkom pozyskanym w wyniku realizowanej konsekwentnie strategii restrukturyzacji kosztowej i poszukiwaniu nowych źródeł przychodów, Spółka – w celu pełniejszej realizacji zadań misyjnych – uruchomiła w 2013 r. nowe kanały: TVP Regionalna, TVP Rozrywka, nową wersję TVP INFO (pełnowymiarowy kanał informacyjny) oraz przygotowała do uruchomienia TVP ABC (rozpoczął nadawanie 15 lutego 2014 r.). W wyniku systematycznego rozwoju oferty kanałów tematycznych i odpowiedniego sprofilowania programu anten głównych został przełamany negatywny, wieloletni trend spadku łącznych udziałów kanałów TVP w oglądalności. Udało się to osiągnąć mimo pewnych oszczędności w sferze programowej.

W efekcie łączne udziały kanałów TVP S.A. rosną już przez kolejnych siedem miesięcy, zarówno w grupie 4+ jak i 16-49. Jest to sytuacja nie notowana od kilkunastu lat.

Bieżące wyniki oglądalności – od początku roku 2014 do 17 marca br. – są wyjątkowo dobre: udziały w grupie 16-49 wszystkich kanałów TVP wyniosły 26,22% i są wyższe o 6,1% od wyników programowych osiągniętych w identycznym okresie roku 2013. W grupie 4+ udziały wszystkich kanałów TVP wyniosły 33,41% i są wyższe o 7,3% od wyników programowych osiągniętych w tym samym okresie roku 2013.

Dobrze też rokuje na przyszłość znakomity start TVP ABC. Udziały tego kanału do 17 marca br. w grupie 4+ wyniosły 0,9% a w grupie 16-49 – 0,8%, co uplasowało go na pierwszym miejscu wśród kanałów dziecięcych.

Obecnie sytuacja finansowa Spółki jest ustabilizowana. Po dwóch miesiącach 2014 r. wynik finansowy TVP S.A. wynosi 106,4 mln zł. Jest on lepszy od planu o 76,2 mln zł i wyższy o 83,3 mln zł w stosunku do analogicznego sprzed roku. Jest to w pewnym stopniu efektem decyzji KRRiT o przesunięciu części wpływów abonamentowych dotyczących 2013 r. na styczeń 2014 r. w kwocie 38,7 mln zł (co jednocześnie obniżyło wynik 2013). Podstawowymi przyczynami jednak są:
– wzrost przychodów reklamowych i sponsorskich (zachodzący w wyniku poprawy kondycji rynku reklamowego, optymalizacji polityki handlowej i wzrostu oglądalności kanałów TVP),
– wzrost pozostałych przychodów, a także niewykonanie planu kosztów w kwocie 6,4 mln zł, w wyniku oszczędności i ostrożnego gospodarowania budżetem Spółki.

Ten wysoki wynik w pewnej mierze ma charakter nadzwyczajny i sezonowy; należy też pamiętać o ważnych wydatkach czekających TVP w kolejnych miesiącach, m.in.: obsługa Mistrzostw Świata w piłce nożnej w Rio de Janeiro, obsługa wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz wyborów samorządowych itd.

Źródło: Telewizja Polska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *