Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 8 stycznia 2015 roku nałożył na Telewizję Puls, nadawcę programu PULS 2, karę w wysokości 15 000 zł w związku z przekroczeniem ustawowego limitu czasu reklam.

Przeprowadzona przez KRRiT analiza programu PULS 2 nadanego 21 lutego 2014 roku oraz ewidencji reklam i przekazów autopromocyjnych wyemitowanych w dniach 17-23 lutego wykazała naruszenie art. 16 ust. 3 ustawy o radiofonii i telewizji, czyli przekroczenie czasu emisji reklam. Zgodnie z ustawą o radiofonii i telewizji, reklamy i telesprzedaż nie mogą zajmować więcej niż 12 minut w ciągu godziny zegarowej.

Przekazy będące przedmiotem decyzji o ukaraniu z uwagi na swój promocyjny charakter spełniają definicję autopromocji, rozumianą zgodnie z art. 4 pkt. 23 ustawy o radiofonii i telewizji jako „przekaz pochodzący od dostawcy usługi medialnej mający służyć bezpośrednio lub pośrednio promocji jego audycji, towarów i usług”.

Wyemitowane materiały zawierają nacechowane emocjonalnie sformułowania bezpośrednio zachęcające do obejrzenia proponowanych pozycji programu. Ogłoszenie nadawcy powinno zawierać jedynie informację o audycjach lub fragmenty tych audycji.

Wymierzając karę, KRRiT uwzględniła przesłanki ustawowe, określone w art. 53 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji, tj. zakres i stopień szkodliwości naruszenia oraz możliwości finansowe nadawcy. Przy ocenie zakresu i stopnia szkodliwości naruszenia uwzględniono m.in. fakt, że przekroczenie limitu czasu nastąpiło w programie ogólnodostępnym, rozpowszechnianym nieodpłatnie na obszarze całego kraju.

Decyzja Nr 1/2015

Źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji