Zakończono kolejny etap prac nad BCMP

9 lutego 2015 roku w siedzibie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji odbyło się spotkanie Komitetu Opiniującego, który zatwierdza prace nad projektem Biblioteki Cyfrowej Mediów Publicznych – platformy wymiany scyfryzowanych materiałów audiowizualnych nadawców publicznych.

18 listopada 2013 roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji i 19 spółek mediów publicznych podpisały List intencyjny w sprawie utworzenia Biblioteki Cyfrowej Mediów Publicznych (BCMP), której celem jest tworzenie, upowszechnianie oraz promowanie programów i audycji nadawców publicznych. Powołany został wówczas Komitet Opiniujący, w którego skład weszli przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz KRRiT. Powołano także Komisję Sterującą (z przedstawicielami spółek nadawców publicznych) i Zespół Projektowy czuwający nad bieżącą realizacją zadania.

W trakcie spotkania 9 lutego przedstawiciele Telewizji Polskiej, której Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji powierzyła rolę podmiotu wiodącego i koordynatora projektu przedstawili Komitetowi Opiniującemu stan prac i poszczególne działania związane z jego realizacją.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele instytucji wchodzących w skład Komitetu Opiniującego projekt BCMP: Andrzej Wyrobiec, podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Roman Dmowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. W spotkaniu uczestniczył też Krzysztof Król, doradca Prezydenta RP ds. cyfryzacji oraz członkowie zarządów i przedstawiciele Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Radia Kraków.

KRRiT na prace związane z przedsięwzięciem Biblioteka Cyfrowa Mediów Publicznych w 2014 roku przeznaczyła milion zł. Pochodzące z abonamentu środki zostały przeznaczone przez spółki na prace digitalizacyjne oraz analityczno – projektowe niezbędne do wyboru najlepszego wariantu realizacji pierwszego etapu budowy systemu BCMP oraz oszacowania jego kosztów. Zgodnie z kierunkowymi decyzjami dokonano analizy założeń funkcjonalnych systemu, jego wstępnej specyfiki, zidentyfikowano działania projektowe oraz organizacyjne. W ramach tych prac przeprowadzono ankietę, w celu zebrania informacji dotyczących funkcjonujących we wszystkich spółkach mediów publicznych systemów produkcyjnych i archiwalnych oraz możliwości ich integracji z innymi systemami. Przeprowadzono również analizę możliwych wariantów realizacji projektu, w tym rozwiązań funkcjonujących w Europie.

Zespół Projektowy wziął również pod uwagę scenariusze technologiczne oparte o rozwiązania dedykowane jak i wykorzystujące istniejące, gotowe aplikacje. Rozpatrzono zatem możliwości realizacji systemu BCMP w oparciu m.in. o zbudowanie systemu w wariancie usługowym, np. przetwarzanie danych w chmurze.

Na podstawie zebranych informacji, Komitet Sterujący zarekomendował Komitetowi Opiniującemu (Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji) optymalny wariant realizacji przedsięwzięcia polegający na wykorzystaniu oraz rozbudowie o konieczne funkcjonalności istniejącej technologii w Telewizji Polskiej oraz rozgłośniach mediów publicznych. Szacunkowe koszty realizacji pierwszego etapu projektu – wymiana materiałów audiowizualnych pomiędzy wszystkim uczestnikami projektu (Telewizja Polska wraz z oddziałami terenowi, Polskie Radio oraz rozgłośnie regionalne) w proponowanym wariancie w roku 2015 wyniosą 10 804 zł.

Biblioteka Cyfrowa Mediów Publicznych jest odpowiedzią na politykę Komisji Europejskiej zmierzającą do stworzenia ram prawnych i obowiązków dla krajów członkowskich UE w zakresie udostępniania zasobów mediów publicznych. Kraje europejskie sukcesywnie realizują podobne programy przy udziale nadawców publicznych i innych instytucji. Udział w przedsięwzięciu jest poparty zapisem w ustawie o radiofonii i telewizji, który wskazuje, że media publiczne powinny służyć rozwojowi kultury, nauki i oświaty, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego dorobku intelektualnego i artystycznego. Głównym celem przedsięwzięcia jest stworzenie platformy wymiany materiałów audiowizualnych, dzięki której programy mediów publicznych, zarówno w ofercie przekazu linearnego jak i nielinearnego, będą bogatsze i atrakcyjniejsze treściowo.

Źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *