ATM Grupa i Telewizja POLSAT zawarły umowy o wartości 37 mln zł

Zarząd ATM Grupa S.A. poinformował, że spółka oraz podmioty od niej zależne zawarły w okresie ostatnich 12 miesięcy z Telewizją POLSAT Sp. z .o.o. umowy, które łącznie spełniają kryterium umowy znaczącej tzn. ich sumaryczna wartość wynosi 36 932 tys. zł, co przekracza 10% kapitałów własnych ATM Grupy.

Umowy dotyczą m.in. produkcji programów telewizyjnych, usług technicznych związanych z produkcją telewizyjną oraz opłat za udzielenie licencji na emisję gotowych programów telewizyjnych.

Umową o największej wartości jest umowa z dnia 10 grudnia 2013 roku na realizację kolejnej serii odcinków telenoweli „Pierwsza miłość”. Wartość tej umowy wynosi 15 865 tys. zł.

Warunki tej umowy nakładają na spółkę odpowiedzialność odszkodowawczą za niedostarczenie odcinków w terminie oraz za wady techniczne materiału. Wartość możliwych do nałożenia kar może przekroczyć 10% wartości umowy. Dokładne wskazanie maksymalnej wysokości kar nie jest możliwe, gdyż uzależniona jest ona od ilości dni ewentualnego opóźnienia w dostarczaniu przez spółkę, w ustalonych terminach, kolejnych odcinków programu, jak również od wystąpienia wad technicznych w dostarczonym materiale.

Wysokość kary w przypadku jednodniowego opóźnienia w dostarczeniu odcinka programu może wynieść 7 tys. zł. Oznacza to, że przekroczenie możliwych do nałożenia kar ponad równowartość 10% wartości umowy nastąpi przy wystąpieniu ponad 227 dni łącznej ilości dni opóźnień w dostarczaniu odcinków w zamówionej serii programu.

Zapłata kar umownych nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.

Źródło: ATM Grupa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *