Kino Polska TV ubiega się o trzecią koncesję na MUX-8

Kino Polska TV poinformowało, że wspólnie z Polską Fundacją Wspierania Rozwoju Komunikacji Elektronicznej „PIKSEL” będzie ubiegać się o uzyskanie koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego w ramach multipleksu ósmego (MUX-8) Naziemnej Telewizji Cyfrowej oraz w przypadku uzyskania koncesji, wspólnie rozwijać program.

W tym celu, w dniu 18 października 2015 roku została zawarta umowa inwestycyjna pomiędzy Kino Polska TV i PIKSEL. PIKSEL jest jedynym udziałowcem spółki Cable Television Networks & Partners, która złożyła wniosek do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego o charakterze uniwersalnym, prezentującego aktualne wydarzenia z różnych stron Polski, a także zawierającego audycje poświęcone idei samorządności i funkcjonowaniu lokalnych społeczności, edukacji obywatelskiej oraz poświęcone różnorodnym działaniom na rzecz interesu publicznego w warunkach pluralizmu poglądów politycznych.

W związku z zawartą Umową Inwestycyjną, Kino Polska TV będzie świadczyć usługi obsługi technicznej Cable Television Networks & Partners w zakresie wynikającym z potrzeb realizacji obowiązków związanych z uzyskaną przez Cable Television Networks & Partners koncesją. Zarówno Kino Polska TV jak i PIKSEL zapewnią wsparcie redakcyjne Cable Television Networks & Partners w zakresie niezbędnym do realizacji zobowiązań wynikających z koncesji, oraz zagwarantują ilość materiałów niezbędnych do emisji kanału zgodnie z przyznaną Cable Television Networks & Partners koncesją, aby wystarczyły na pokrycie czasu nadawania (z wyłączeniem czasu materiałów reklamowych i autopromocyjnych).

W ramach uzgodnień pomiędzy Kino Polska TV i PIKSEL, Kino Polska TV zobowiązało się również, iż po otrzymaniu przez Cable Television Networks & Partners koncesji przez okres do 3 lat od dnia ujawnienia Kino Polska TV w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego jako wspólnika Cable Television Networks & Partners, udzielić Cable Television Networks & Partners pożyczek w formie pieniężnej do kwoty 20.000.000,00 zł na finansowanie bieżącej działalności Cable Television Networks & Partners, w szczególności na nabycie praw do utworów wchodzących w skład produkowanych lub nadawanych programów oraz licencji na programy telewizyjne.

Warto przypomnieć, że Kino Polska TV poprzez zależną spółkę Cyfrowe Repozytorium Filmowe ubiega się również o dwie inne koncesje na MUX-8. Kino Polska TV poprzez spółki zależne i współpracę z innymi podmiotami w sumie ubiega się o trzy koncesje na MUX-8.

Źródło: Kino Polska TV

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *