Kino Polska TV z niemal 10 mln zyskiem netto

W I półroczu 2013 roku zysk netto Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. wobec tego samego okresu 2012 roku wzrósł o 27%, wynosząc 9 590 tys. zł. – Jesteśmy zadowoleni z osiągniętych rezultatów – mówi Bogusław Kisielewski, Członek Zarządu Kino Polska TV S.A.

Łączne przychody Grupy ze sprzedaży w I półroczu 2013 roku sięgnęły 56 441 tys. zł, co wobec analogicznego okresu roku poprzedniego stanowi 13% wzrost.

Zysk z działalności operacyjnej Grupy na koniec czerwca 2013 roku ukształtował się na wysokości 10 090 tys. zł. Jest to o 11% więcej w porównaniu z rokiem ubiegłym. 12% wzrost odnotowano również w przypadku marży EBITDA, która w I półroczu 2013 roku wyniosła 13 479 tys. zł.

Znaczący wpływ na wyniki Grupy miał wzrost średniej oglądalności Telewizji Kino Polska oraz zwiększenie częstotliwości emisji reklam na wybranych kanałach z jej portfolio.

W stosunku do tego samego okresu roku 2012 średnia oglądalność Telewizji Kino Polska w grupie AMR 4+ wzrosła w I półroczu 2013 roku o ponad 25% – do poziomu 48 404 AMR 4+. 10% wzrost oglądalności odnotowano w grupie 16-49. Zwiększyły się również udziały kanału w rynku (SHR%) – o 22% w grupie 4+ i 10% w grupie 16-49.

W I półroczu 2013 roku przychody Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. z działalności emisyjnej wyniosły 23 025 tys. zł, co w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego stanowi wzrost o 6%. O 13% zwiększyły się jej przychody z produkcji kanałów, sięgając 18 904 tys. zł.

Mimo trudnej sytuacji na rynku reklamy przychody Grupy z tego źródła w I półroczu 2013 roku wyniosły 9 425 tys. zł. W porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku stanowi to 16% wzrost. O 26% zwiększyły się także jej przychody z usług VOD.

Z uwagi na dalszy rozwój Grupy na międzynarodowym rynku telewizyjnym podjęto starania o przejęcie na własność wszelkich aktywności związanych z produkcją i dystrybucją kanałów filmowych marki FilmBox. W tym celu planowane jest podwyższenie kapitału zakładowego Kino Polska TV S.A. poprzez emisję 5-6 mln akcji, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, a także pokrycie nowo wyemitowanych akcji aportem w postaci 100% udziałów spółki Filmbox International Ltd.

Przeprowadzenie tej transakcji zagwarantuje Grupie pełną kontrolę nad przygotowaniem i dystrybucją kanałów filmowych marki FilmBox na ogólnoświatowym terytorium, w szczególności w Czechach, Rumunii, Bułgarii, Słowacji i na Węgrzech.

W I półroczu 2013 roku Zarząd Kino Polska TV S.A. sporządził prognozę zakładającą, że zysk EBITDA Grupy za rok 2014 wyniesie około 55 mln zł – pod warunkiem przejęcia przez nią na własność do końca tego roku kanałów filmowych marki FilmBox, zachowania rynku reklamy w obecnej kondycji i utrzymania przychodów od operatorów kablowych i satelitarnych na poziomie z roku 2013.

Kierując się stabilną sytuacją finansową Kino Polska TV S.A. oraz perspektywami jej rozwoju, podjęliśmy decyzję o przyjęciu polityki wypłaty dywidendy w latach 2013-2014 – mówi Bogusław Kisielewski. – Będziemy rekomendować Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu, aby wartość rocznej dywidendy, wypłacanej akcjonariuszom spółki w latach 2013-2014, wynosiła 1 zł brutto na jedną akcję, przy założeniu utrzymania co najmniej obecnego poziomu zysków generowanych przez spółkę. –

Źródło: Kino Polska TV

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *