KRRiT ruszyła z konsultacjami w sprawie MUXR-1 i MUXR-2

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przekazała do konsultacji społecznych sposób zagospodarowania dostępnych zasobów częstotliwości dla radiofonii cyfrowej DAB+, czyli pierwszego (MUXR-1) i drugiego (MUXR-2) multipleksu Naziemnego Radia Cyfrowego. Termin konsultacji upływa 15 kwietnia 2015 roku.

W lipcu 2013 roku została w Polsce definitywnie wyłączona naziemna telewizja analogowa, tym samym zaistniały warunki dla rozwoju radiofonii cyfrowej DAB+.

Z chwilą wyłączenia telewizji analogowej z pasma III zaistniała możliwość budowy wszystkich trzech multipleksów radiowych z Planu GE06, a za rok wejdzie w życie Art. 12 Akt Końcowych konferencji RRC06 obwieszczający koniec ochrony telewizyjnych stacji analogowych w rejonach na wschód od polskiej granicy. Oznacza to możliwość wykorzystania wszystkich uzgodnionych dla Polski zasobów widma w paśmie III po 16 czerwca 2015 roku.

Ponieważ cześć zasobów częstotliwości radiowych (jeden multipleks) może być wykorzystana przed 16 czerwca 2015 roku Polskie Radio SA uzyskało w lutym 2013 roku od Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej decyzję (tzw. rezerwację częstotliwości) na mocy której ma prawo do użytkowania ogólnokrajowego multipleksu radiowego DAB, tzw. MUXR-3. Polskie Radio SA, jako operator tego multipleksu, włączyło do niego programy regionalnych rozgłośni radiowych. Tym samym MUXR-3 stał się multipleksem polskiej radiofonii publicznej.

Elementem strategii, której założenia opracowuje Zespół powołany przez Przewodniczącego KRRiT jest koncepcja zagospodarowania dostępnych zasobów częstotliwości, z uwzględnieniem zarówno status quo, jak i przyszłości nadawców radiowych. Uczestnicy prac Zespołu zwrócili szczególną uwagę na problem możliwości wdrażania radiofonii cyfrowej wśród małych nadawców lokalnych. Zapewnienie im optymalnych warunków emisji wymagać to będzie najprawdopodobniej zmiany dotychczasowego planu cyfrowego w zakresie jednego z multipleksów lub dobrania dodatkowych częstotliwości spoza planu GE06. Oznacza to konieczność jak najszybszego rozpoczęcia procesu planowania i międzynarodowej koordynacji.

Celem niniejszych konsultacji jest zatem pozyskanie opinii środowiska na temat możliwego przeznaczenia dwóch multipleksów (MUXR-1 i MUXR-2), warunków ich zagospodarowania i funkcjonowania, a także związanych z tym warunków przejścia z nadawania analogowego na cyfrowy w radiofonii naziemnej.

Konsultowane zagadnienia:

1. Czy, wobec faktu dokonania rezerwacji jednego multipleksu dla radiofonii publicznej, właściwe jest przeznaczenie kolejnego multipleksu dla programów ogólnokrajowych, regionalnych i ponadregionalnych, a następnego dla programów lokalnych o zasięgu kilku gmin lub powiatu?

2. Czy należy podjąć próbę dobrania dodatkowych częstotliwości cyfrowych dla nadawców lokalnych o niewielkim zasięgu, w przypadku braku możliwości ulokowania ich w mux’ie jak wyżej?

3. Jakie są preferowane proporcje między programami przeniesionym z oferty analogowej, a programami wyłącznie w wersji cyfrowej:
– tylko odtworzenie,
– 50% przeniesione z oferty analogowej, 50% programy nowe,
– 40% przeniesione, 60% nowe,
– inne proporcje?

4. Jakie usługi dodatkowe powinny być w pierwszym rzędzie dostarczane przez nadawców/operatorów?

5. Czy należy już określić, choćby w przybliżeniu, termin wyłączenia emisji analogowej z zakresu 87-108 MHz ?

6. Jakie powinny być kryteria tego wyłączenia: zasięg techniczny DAB+, nasycenie odbiornikami stacjonarnymi, mobilnymi, samochodowymi, łącza możliwość odbioru programów radiowych ze wszystkich platform (naziemnie, satelitarnie, w sieci kablowej, przez Internet), czy może wszystkie te kryteria jednocześnie w odpowiednich proporcjach?

7. Czy wobec koncepcji zagospodarowania części pasma III na telewizję naziemną pasmo II po wyłączeniu radiofonii FM powinno być wykorzystane jako rezerwa na rozwój DAB+, czy na wprowadzenie innych standardów radiowych jak DRM+, ew. HD Radio?

8. Na ile instytucje państwowe powinny włączyć się czynnie w sterowanie procesem cyfryzacji radiofonii poprzez:
-określenie strategicznych celów społecznych i ekonomicznych,
-pomoc instytucjonalną (specjalna instytucja do zarządzania i monitorowania), legislacyjną i ekonomiczną,
-państwową akcję informacyjno-promocyjną,
-ewentualnie w innej formie,
czy też należy proces cyfryzacji radia podporządkować wyłącznie mechanizmom rynkowym?

Dodatkowe pytania rzutujące na sprawny przebieg procesu implementacji radiofonii cyfrowej:

1. Czy niezbędna jest specjalna ustawa o wdrażaniu radiofonii cyfrowej w Polsce, jeśli tak co powinna regulować?

2. Czy państwo powinno wspomagać ekonomicznie konwersję analogowo-cyfrową nadawców lokalnych (zwolnienie z opłaty koncesyjnej, ulgi podatkowe, specjalna dotacja itp.)?

3. Czy w stosunku do nadawców ogólnokrajowych, regionalnych i ponadregionalnych państwo powinno zaoferować pomoc w okresie simulcastu, jeśli tak to w jakiej formie?

Odpowiedzi należy przysyłać na adres radiocyfrowe@krrit.gov.pl

Źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *