MAiC chce umożliwić rejestrację odbiorników RTV poprzez Internet

Do tej pory by zarejestrować odbiornik radiowy lub telewizyjny, trzeba było iść na pocztę – Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji chce, by można było to zrobić także elektronicznie. Zmiany proponowane w projekcie rozporządzenia mają umożliwić elektroniczną rejestrację odbiorników RTV, a także uprościć, ujednolicić i przyspieszyć tę procedurę. Uwagi do projektu rozporządzenia w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych można zgłaszać na Mam Zdanie do 28 października.

Co zmienia MAiC?

Dodaje procedury elektroniczne

Projekt rozporządzenia umożliwia rejestrację odbiorników RTV:
1. z wykorzystaniem strony internetowej operatora wyznaczonego,
2. poprzez złożenie wniosku bezpośrednio w placówce operatora wyznaczonego,
3. poprzez wykorzystanie poczty elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Przyspiesza procedury

Projekt nakłada na operatora wyznaczonego obowiązek nadawania indywidualnego numeru identyfikacyjnego w chwili składania wniosku o rejestrację odbiorników radiofonicznych / telewizyjnych, a nie jak dotychczas w ciągu 14 dni. W treści zawiadomienia o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego operator wyznaczony będzie informował także o numerze rachunku bankowego, na który należy uiszczać opłaty abonamentowe. Operator wyznaczony będzie także zobowiązany do wpisania na wniosku o rejestrację odbiorników RTV godziny jego przyjęcia.

W przypadku zgłoszenia rejestracji odbiorników RTV poprzez Internet powstanie dodatkowy obowiązek zarówno po stronie operatora wyznaczonego (wysłanie wypełnionego Formularza wniosku o rejestrację odbiorników RTV w terminie 4 dni od dnia zgłoszenia rejestracji), jak i użytkownika odbiorników (odesłanie podpisanej kopii Formularza wniosku o rejestrację odbiorników radiofonicznych/telewizyjnych w załączonej zwrotnej kopercie) bez konieczności wizyty w placówce pocztowej.

Wykorzystanie poczty elektronicznej jest warunkowane tym, że wymieniana tą drogą korespondencja pomiędzy operatorem i użytkownikiem opatrzona będzie bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, co gwarantuje jednoznaczną identyfikację stron istotną dla zachowania ważności oświadczeń woli.

Wprowadza proste i jednolite procedury

Procedura postępowania w przypadku zgłaszania przez użytkownika zmiany danych, jest analogiczna jak w przypadku składania wniosku o rejestrację odbiorników RTV. Zgłoszenie zmiany danych dotyczy nie tylko sytuacji powstania jakiejkolwiek zmiany informacji podanej we wniosku lecz obejmuje także zgubienie lub zniszczenie dowodu zarejestrowania oraz zaprzestania używania odbiorników – wyrejestrowanie odbiorników.

W przypadku złożenia wniosku o rejestrację lub zgłoszenia zmiany danych w placówce operatora wyznaczonego lub przesyłką listową z wykorzystaniem strony internetowej operatora wyznaczonego do wypełnienia wniosku użytkownik będzie dysponował wersją papierową następujących dokumentów: „Wniosku o rejestrację odbiorników radiofonicznych/telewizyjnych”, „Zawiadomienia o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego użytkownikowi odbiornika radiofonicznego/telewizyjnego”, „Formularza zgłoszenia zmiany danych” oraz „Zawiadomienia o zatwierdzeniu przeprowadzonej aktualizacji zmiany danych”.

W przypadku składania wniosku lub zgłaszania zmiany danych droga elektroniczną użytkownik dysponował będzie wyłącznie informacja e-mailową opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym operatora wyznaczonego weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Informacja ta będzie odpowiadała zakresem danych i informacji zamieszczonych w ww. dokumentach.

Zmiany wprowadzane rozporządzeniem związane są z procesem wdrożenia przez operatora wyznaczonego – Pocztę Polską – nowoczesnej technologii usprawniającej obsługę klientów. Niniejsze rozporządzenie poprzedzone jest rozporządzeniem Ministra Transportu z dnia 25 września 2007 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. Potrzeba wydania nowego rozporządzenia w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych wynika z wejścia w życie ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, zgodnie z którym Poczta Polska S.A. pełni obowiązki operatora wyznaczonego w okresie 3 lat od dnia wejścia w życie ustawy. Po tym czasie operator wyznaczony będzie wyłoniony w drodze konkursu na okres 10 lat. W związku z tym w stosunku do dotychczas obowiązującego rozporządzenia zastąpiono w niniejszym projekcie każdorazowo wyraz „operator publiczny” wyrazami „operator wyznaczony”.

Projekt jest dostępny na stronie BIP MAC oraz na Mam Zdanie. Uwagi można zgłaszać na portalu Mam Zdanie, za pomocą skrzynki podawczej ePUAP oraz pocztą tradycyjną pod adresem Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa do 28 października.

Projekt został także przesłany następującym podmiotom:
I. Organizacjom osób niepełnosprawnych:
1) Polskiemu Towarzystwu Osób Niepełnosprawnych;
2) Polskiemu Forum Osób Niepełnosprawnych;
3) Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo.
4) Polskiemu Związkowi Niewidomych
II. Organizacjom konsumenckim:
1) Federacji Konsumentów;
2) Stowarzyszeniu Konsumentów Polskich;
3) Stowarzyszeniu Marketingu Bezpośredniego.
III. Komisji Trójstronnej do Spraw Społeczno-Gospodarczych:
1) NSZZ „Solidarność”;
2) Ogólnopolskiemu Porozumieniu Związków Zawodowych;
3) Forum Związków Zawodowych;
4) Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”;
5) Pracodawcom Rzeczypospolitej Polskiej;
6) Business Centre Club – Związek Pracodawców;
7) Związkowi Rzemiosła Polskiego.
IV. Związkom zawodowym działającym w Poczcie Polskiej S.A.:
1) Związkowi Zawodowemu Pracowników Poczty Polskiej;
2) Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Poczty Polskiej.
V. Operatorom pocztowym:
1) Poczta Polska S.A.;
2) Forum Przewoźników Ekspresowych;
3) Ogólnopolskiemu Związkowi Pracodawców Niepublicznych Operatorów Pocztowych;
4) InPost Sp. z o.o.;
5) DHL Express (Poland) Sp. z o.o.;
6) TNT Express Worldwide (Poland) Sp. z o.o.;
7) UPS Polska Sp.z o.o.;
8) General Logistic Systems Poland Sp.z o.o.;
9) Opek Sp. z o.o.;
10) Integer.pl S.A.;
11) Dystrybucja Polska Sp. z o.o.;
12) I.D. Marketing S.A.;
13) ABC Direct Contact Sp. z o.o.;
14) 4 Print Sp. z o.o.;
15) Sky Post And Logistic Sp. z o.o.;
16) Polska Grupa Pocztowa S.A.;
17) Target BPO Sp. z o.o.;
18) K-EX Sp. z o.o.
VI. Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji
VII. TVP

Źródło: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *