Najwyższa Izba Kontroli oceniła KRRiT

W związku z pozytywną oceną wykonania w 2012 roku budżetu państwa przez KRRiT Najwyższa Izba Kontroli, po raz pierwszy w historii prowadzonych w urzędzie Krajowej Rady kontroli, odstąpiła od formułowania zaleceń i wniosków pokontrolnych.

NIK dobrze oceniła wykonanie przez Krajowa Radę budżetu państwa w 2012 roku. „Zaplanowane w ustawie budżetowej na rok 2012 wydatki z budżetu zrealizowano w sposób celowy i gospodarny” – napisano w wystąpieniu pokontrolnym.

Najwyższa Izba Kontroli wysoko oceniła planowanie i realizację dochodów i wydatków budżetowych oraz prowadzenie ksiąg rachunkowych i działania podejmowane przez dysponenta budżetu państwa w ramach nadzoru i kontroli. Roczne sprawozdania budżetowe oraz kwartalne sprawozdania w zakresie operacji finansowych uznała za sporządzone rzetelnie i terminowo, a system rachunkowości i mechanizmów kontroli zarządczej dotyczących operacji finansowych i gospodarczych za funkcjonujący skutecznie.

NIK odniosła się także do zalecanego w ubiegłorocznej kontroli wniosku dotyczącego ograniczenia rozkładania na raty opłat koncesyjnych. Po wnikliwej i drobiazgowej kontroli uznała, że w 2012 roku wniosek ten został zrealizowany.

Przewodniczący Krajowej Rady, zgodnie z art.175 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, prawidłowo i skutecznie sprawował nadzór i kontrolę nad wykonaniem budżetu.

Źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *