Przepisy ustawy medialnej zgodne z Konstytucją RP

18 lutego 2014 roku Trybunał Konstytucyjny po rozpoznaniu wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich uznał za zgodne z Konstytucją RP przepisy ustawy o radiofonii i telewizji.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że:

Art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji w części zawierającej zwrot „w szczególności”, rozumiany w ten sposób, że źródłem, uzupełniających wobec wymienionych w tym przepisie przesłanek, od których spełnienia zależy możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy, może być wyłącznie przepis ustawy, jest zgodny z art. 22 i z art. 54 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji.

Art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy jest zgodny z art. 22 i z art. 54 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 oraz z art. 2 Konstytucji i wynikającą z niego zasadą prawidłowej legislacji.

Art. 37 ust. 4 ustawy jest zgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji.

W ocenie Trybunału Konstytucyjnego wyrażenie „w szczególności”, zawarte w art. 36 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji, wskazujące na otwarty charakter katalogu przesłanek, które podlegają badaniu w postępowaniu o udzielenie koncesji, nie oznacza to jednak, iż Organ w podejmowaniu decyzji w przedmiotowych sprawach może działać dowolnie. Swoboda działania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji jest ograniczona przepisami kodeksu postępowania administracyjnego. Jednocześnie Trybunał Konstytucyjny podkreślił, iż w postępowaniu koncesyjnym szczególne znaczenie mają zasady równości oraz jawności.

W odniesieniu do drugiego zarzutu Trybunał stwierdził, iż nie jest możliwe bardziej precyzyjne opisanie kwestii objętej ww. regulacją (np. kwotowe), ponieważ przesłanka ta odnosi się do możliwości finansowania konkretnego projektu danego wnioskodawcy.

W odniesieniu do zarzutu dotyczącego art. 37 ust. 4 ustawy o radiofonii i telewizji, Trybunał Konstytucyjny stwierdził, iż art. 92 ust. 1 Konstytucji nie wymaga, aby wytyczne do wydania rozporządzenia musiały być zawarte wyłącznie bezpośrednio w treści przepisu upoważniającego.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego to dobra wiadomość dla Krajowej Rady. Oznacza, że urząd podejmował decyzje koncesyjne, w tym dotyczące koncesji dla TV Trwam, w oparciu o słuszne przesłanki, które zostały potwierdzone przez kolejny już organ sądownictwa w Polsce – stwierdził Jan Dworak, Przewodniczący KRRiT.

Źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *