Stopklatka i TV Spectrum z koncesjami na MUX-1

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji na posiedzeniu 9 września 2013 r. podjęła uchwały o przyznaniu koncesji na rozpowszechnianie programów telewizyjnych drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy w sygnale multipleksu pierwszego (MUX-1). Koncesję na nadawanie programu o charakterze wyspecjalizowanym filmowym przyznała spółce Stopklatka S.A. Koncesja na nadawanie programu o charakterze edukacyjno-poznawczym została przyznana TV Spectrum Sp. z.o.o.

Rozpoczęcie rozpowszechniania programu nastąpi po uzyskaniu przez przyszłego nadawcę rezerwacji częstotliwości wydanej przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Rezerwacja częstotliwości zacznie obowiązywać nie wcześniej niż z datą wygaśnięcia rezerwacji wydanej TVP S.A., a nie później niż 28 kwietnia 2014 roku.

KRRiT oceniała wnioski, biorąc pod uwagę, zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji, w szczególności:
– stopień zgodności zamierzonej działalności programowej z zadaniami określonymi w art. 1 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji, z uwzględnieniem stopnia realizacji tych zadań przez innych nadawców działających na obszarze objętym koncesją;
– możliwości dokonania przez Wnioskodawcę koniecznych inwestycji i finansowania programu;
– przewidywany udział w programie audycji wytworzonych przez nadawcę lub na jego zamówienie albo we współdziałaniu z innymi nadawcami;
– przewidywany udział audycji, o których mowa w art. 15 ust. 1 i 3, w programie telewizyjnym albo utworów, o których mowa w art. 15 ust. 2, w programie radiowym lub telewizyjnym;
– dotychczasowe przestrzeganie przez Wnioskodawcę przepisów dotyczących radiokomunikacji i środków masowego przekazu.

Program wyspecjalizowany filmowy

Informacja o wnioskodawcach

Wnioski o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego o charakterze wyspecjalizowanym filmowym drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy w multipleksie pierwszym złożyły: „MEDIASAT” Sp. z o.o., STOPKLATKA S.A., Telewizja POLSAT Sp. z o.o., TV FILM Sp. z o.o. Wszystkie złożone wnioski były zgodne z Ogłoszeniem Przewodniczącego KRRiT z dnia 20 grudnia 2012 r.

„MEDIASAT” Sp. z o.o. złożyła wniosek o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy w multipleksie pierwszym programu telewizyjnego o charakterze wyspecjalizowanym filmowym, skierowanego do grupy docelowej 4+ pod nazwą Kino 5.

Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 7 września 2009 roku. Według odpisu z KRS z dnia 22 lutego 2013 roku, kapitał Spółki wynosi 50.000,00 zł, a jedynym udziałowcem jest spółka MEDIA 5 Sp. z o.o.

Jak deklaruje Wnioskodawca:

Projekt telewizji Kino 5 oparty jest na założeniu stworzenia nowej jakości kanału filmowego, którego oferta nie skupia się wyłącznie na przebojach kinowych z najbardziej popularnymi gatunkami filmowymi jak komedia i filmy sensacyjne, ale przede wszystkim dostarcza pełną wiedzę i najszerszą gamę możliwości obejrzenia premier i klasycznych filmów polskich oraz kina europejskiego, co stanowi nie tylko o rozrywkowym charakterze stacji, ale przede wszystkim o jego niezwykłych walorach edukacyjnych, dziś praktycznie nieobecnych w ofercie żadnego z dostępnych w Polsce kanałów filmowych. Kluczowym założeniem projektu telewizji Kino 5 jest oparcie go na polskiej produkcji telewizyjnej, co jest bezpośrednią odpowiedzią zapotrzebowanie polskich widzów, których preferencje coraz bardziej zmierzają w kierunku lokalnej oferty programowej albo takiej, która posiada polski kontekst.

Udział specjalizacji zarówno w tygodniowym jak i miesięcznym czasie nadawania programu w godz. 6.00-23.00 będzie wynosił nie mniej niż 80% tj. na poziomie wyższym o dziesięć pkt. procentowych niż to określa art. 4 pkt 13 ustawy. Wnioskodawca zaprojektował realizację specjalizacji przez pięć różnych rodzajów audycji, w tym najwięcej czasu zajmą filmy fabularne (57,6%), następnie audycje rozrywkowe (14,4%), dokument i film animowany (po 3,2%), audycje edukacyjne (1,6%) tygodniowego czasu nadawania programu w godz. 6.00 – 23.00. Audycje powtórkowe zajmą 80% w tygodniowym czasie nadawania programu. Projekt wskazuje, że w programie będą realizowane zadania określone w art. 1 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji. Procentowy udział audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim oraz audycji europejskich będzie zgodny z wymogami ustawy z art. 15 ust. 1 i 3. Wnioskodawca przedstawił projekt programu o charakterze wyspecjalizowanym filmowym, charakteryzujący się możliwością prezentacji premier i klasycznych filmów polskich oraz kina europejskiego.

STOPKLATKA S.A. złożyła wniosek o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy w multipleksie pierwszym programu telewizyjnego o charakterze wyspecjalizowanym filmowym pod nazwą STOPKLATKA TV.

Spółka, jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 30 czerwca 2006 roku. W lutym 2009 roku została przekształcona w spółkę akcyjną. Według odpisu z KRS z dnia 25 lutego 2013 roku, kapitał Spółki wynosi 2 275 246,00 zł. Udziałowcami Spółki zgodnie z Listą Akcjonariuszy z dnia 11 marca 2013 roku są: KINO POLSKA TV S.A., Przemysław Basiak, Sławomir Ziemski oraz pozostali.

STOPKLATKA TV – to projekt kanału filmowego, przygotowanego przez specjalistów z Telewizji Kino Polska, AGORY S.A. i portalu Stopklatka.pl.

Jak deklaruje Wnioskodawca STOPKLATKA TV będzie to:

jedyny w pełni bezpłatny kanał filmowy w Polsce, interaktywna telewizja, współtworzona przez widza, rozbudowana oferta programowa (najlepsze polskie filmy po rekonstrukcji cyfrowej, kino europejskie i światowe, filmy animowane, dokumenty, programy edukacyjne o kinie, publicystyka kulturalna), integracja programu telewizyjnego z treściami internetowymi, edukacja filmowa przy użyciu najnowszych technologii, promocja kina polskiego i światowego, wysokiej jakości przekaz, wsparcie renomowanych partnerów.

Oferta programowa kanału filmowego STOPKLATKA TV oprze się na trzech podstawowych filarach: polska klasyka filmowa, produkcje europejskie i kino światowe. Ramówka przyjmie przejrzysty układ pasm filmowych, cykli tematycznych i wieczorów specjalnych. Każde z pasm filmowych będzie miało inną zawartość i będzie skierowane do konkretnego odbiorcy tj. poranne – do dzieci i młodzieży, południowe – retrospektywy klasyki dokumentu, popołudniowe – filmy i seriale, wieczorne – autorskie cykle, zestawy tematyczne, produkcje własne, wydarzenia specjalne, premiery, nocne – retrospektywy aktorów i reżyserów. Wnioskodawca zaproponował także cykle połączone np. gatunkiem filmowym (komedia, musicale, kryminały itp.), tematem (np. kino kobiece), zjawiskiem, bieżącym wydarzeniem, miejscem w którym toczy się akcja filmu (np. Nowy Jork w filmach Woody Allena, Warszawa w polskim kinie). Wnioskodawca zakłada realizację minimum ustawowego w miesiącu, natomiast docelowo planuje wyższy udział specjalizacji 76% tygodniowego czasu nadawania programu w godz. 6.00-23.00, tj. na poziomie wyższym o sześć pkt. procentowych niż to określa art. 4 pkt 13 ustawy. Specjalizacja będzie prezentowana przez pięć różnych rodzajów audycji, w tym ponad połowę będą stanowiły filmy fabularne (60 %), następnie dokument (8%), audycje publicystyczne i film animowany (po 3%) oraz audycje edukacyjne (2%) tygodniowego czasu nadawania programu w godz. 6.00-23.00. Audycje powtórkowe zajmą – 20% w tygodniowym czasie nadawania programu. Projekt wskazuje, że w programie będą realizowane zadania określone w art. 1 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji. Procentowy udział audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim oraz audycji europejskich będzie zgodny z wymogami ustawy z art. 15 ust. 1 i 3. Wnioskodawca przedstawił ciekawy projekt programu o charakterze wyspecjalizowanym filmowym charakteryzujący się innowacyjnością i interaktywnością.

Telewizja POLSAT Sp. z o.o. złożyła wniosek o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy w multipleksie pierwszym programu telewizyjnego o charakterze wyspecjalizowanym filmowym, skierowanym do wszystkich widzów powyżej 4 roku życia pod nazwą Polsat Kino.

Telewizja Polsat Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (w nowej formie prawnej) została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 16 czerwca 2011 roku. Według odpisu z KRS z dnia 25 lutego 2013 roku, kapitał Spółki wynosi 236 946 700,00 zł. Wszystkie udziały posiada spółka Cyfrowy POLSAT S.A.

Jak deklaruje Wnioskodawca:

podstawowym założeniem programowym kanału filmowego Polsat Kino jest głównie emisja polskich oraz różnorodnych filmów kina światowego: fabularnych, dokumentalnych, animowanych. Program zawierać będzie także inne audycje poświęcone współczesnej kinematografii oraz historii kina polskiego i światowego (sylwetki twórców, relacje z festiwali i inne), a także audycje z zakresu edukacji filmowej i medialnej.(…) Kanał Polsat Kino to mieszanka polskich i światowych hitów kinowych ambitnego kina (w szczególności polskich) oraz audycji produkcji własnej poświęconych współczesnej kinematografii (relacje z festiwali, sylwetki twórców, kulisy produkcji kinowych).

Udział audycji wyspecjalizowanych w programie po ewentualnym rozszerzeniu będzie wynosił nie mniej niż 91% miesięcznego czasu nadawania programu w godz. 6.00-23.00, tj. na poziomie wyższym o dwadzieścia jeden pkt. procentowych niż to określa art. 4 pkt 13 ustawy.Wnioskodawca zaprojektował realizację specjalizacji przez pięć różnych rodzajów audycji, w tym najwięcej czasu zajmą filmy fabularne (70%), następnie audycje edukacyjne (10%), dokument (5%), filmy animowane (5%), audycje artystyczno-kulturalne (1%) tygodniowego czasu nadawania programu w godz. 6.00-23.00. Projekt wskazuje, że w programie będą realizowane zadania określone w art. 1 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji.Audycje powtórkowe zajmą 65% tygodniowego czasu nadawania programu.Procentowy udział audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim oraz audycji europejskich będzie zgodny z wymogami ustawy z art. 15 ust. 1 i 3.

TV FILM Sp. z o.o. złożyła wniosek o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy w multipleksie pierwszym programu telewizyjnego o charakterze wyspecjalizowanym filmowym, skierowanego do grup wiekowych 16 – 49 i 13 – 29 lat z wykształceniem średnim i średnimi dochodami, pod nazwą „Telekino”.

TV FILM Sp. z o.o. (w dniu 3 stycznia 2013 r. spółka zmieniła dotychczasową nazwę: z Radio Żak Kraków Sp. z o.o. na TV Film Sp. z o.o.) powstała w marcu 1993 r. Według odpisu z KRS z dnia 25 lutego 2013, roku kapitał Spółki wynosi 1 008 000,00 zł. Udziałowcami Spółki zgodnie z Listą udziałowców z dnia 22 lutego 2013 roku są: Spółka TIME S.A., Kino Świat Sp. z o.o., Stowarzyszenie Filmowców Polskich oraz International Communication Sp. z o.o.

Jak deklaruje Wnioskodawca:

Tym, co będzie szczególnie wyróżniało „Telekino” na tle innych kanałów, to prezentacja polskiego kina. Wielokrotnie padają zarzuty, że polska kinematografia produkuje mało filmów, ale zaraz potem mówi się, że tak naprawdę nie ma platformy, na której można zobaczyć i porównać jeśli nie całą, to większość jej produkcji współczesnej. „Telekino” chce być tym miejscem na mapie kulturalnej, gdzie w możliwie najszybszym czasie od powstania, telewidz będzie mógł zobaczyć nowe polskie filmy. Polska Premiera Tygodnia – to nasze główne sobotnie pasmo. I nasz pierwszy cel. Drugi, nie mniej ważny – to kształtowanie formatu kanału, głównie w oparciu o produkcję ostatnich lat, a nie archiwalia.

Wnioskodawca przedstawił także zawartość godzinową projektowanej tygodniowej ramówki w ramach dziennego nadawania w godzinach 6.00-23.00. Biorąc za podstawę 119 godzin, Wnioskodawca zaplanował: 40 godzin produkcji polskiej (fabuła, serial, dokument, animacja), 40 godzin produkcji europejskiej, 39 godzin produkcji światowej. Ponadto planuje 5200 pozycji programowych w ciągu roku, w tym w ramach premier: 400 filmów fabularnych, 100 filmów dokumentalnych i animowanych, 24 (13 odcinków) seriali. Jak twierdzi: W każdym następnym roku premierowy kontent musi zamykać się w minimum 300 godzinach programowych. Udział audycji wyspecjalizowanych w programie po ewentualnym rozszerzeniu będzie wynosił nie mniej niż 72% tygodniowego i miesięcznego czasu nadawania programu w godz. 6.00-23.00 tj. na poziomie wyższym o dwa pkt. procentowe niż to określa art. 4 pkt 13 ustawy. Wnioskodawca zaprojektował realizację specjalizacji przez pięć różnych rodzajów audycji, w tym najwięcej czasu zajmą filmy fabularne (57%), następnie audycje dla dzieci i młodzieży (5%), publicystyka i dokument (po – 4%), filmy animowane (2%) tygodniowego czasu nadawania programu w godz. 6.00-23.00. Audycje powtórkowe zajmą 35 – 40% w tygodniowym czasie nadawania programu. Projekt wskazuje, że w programie będą realizowane zadania określone w art. 1 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji. Procentowy udział audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim oraz audycji europejskich będzie zgodny z wymogami ustawy z art. 15 ust. 1 i 3. Wnioskodawca przedstawił ciekawy projekt programu o charakterze wyspecjalizowanym – filmowym, opartym o premiery polskiego kina. Projektowany program ma zachęcać widzów do oglądania polskiego kina.

Program wyspecjalizowany edukacyjno-poznawczy

Informacje o wnioskodawcach

Wnioski o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego o charakterze wyspecjalizowanym edukacyjno-poznawczym drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy w multipleksie pierwszym złożyły: „4fun Media” S.A., APELLA S.A., Discovery Communications Europe Limited, EDUSAT Sp. z o.o., Media Works S.A., TVR Sp. o.o., TV Spektrum Sp. z o.o. Wniosek o rozszerzenie koncesji złożyła TVS Spółka z o.o. Wszystkie złożone wnioski były zgodne z Ogłoszeniem Przewodniczącego KRRiT z dnia 20 grudnia 2012 r.

APELLA S.A. złożyła wniosek na rozpowszechnianie drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy w multipleksie pierwszym programu telewizyjnego o charakterze wyspecjalizowanym edukacyjno-poznawczym pod nazwą Telewizja NOWA. Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 21 lipca 2011 roku. Według odpisu z KRS z dnia 21 lutego 2013 roku, kapitał zakładowy Spółki wynosi 23 986 600,00 zł. Zgodnie z Listą Akcjonariuszy z dnia 20 lutego 2013 roku, akcjonariuszami Spółki są: Romuald Orzeł, SKOK Holding S.a.r.l oraz APELLA S.A.

Program Telewizja NOWA będzie prezentować filmy, reportaże oraz inne audycje z takich dziedzin jak: nowe technologie i wynalazki, gospodarka, kultura i historia cywilizacji świata oraz o tematyce podróżniczej, etnograficznej, geograficznej, przyrodniczej i ekologicznej. Będzie nadawany codziennie minimum przez 20 godz. w ciągu doby. Adresowany będzie do widzów 4+, mieszkańców średnich i małych miast oraz wsi. Służyć temu będzie częste poruszanie tematyki związanej z funkcjonowaniem polskiej prowincji. Wnioskodawca zamierza położyć nacisk na poruszanie w programie kwestii historycznych, gospodarczych, społecznych i popularnonaukowych. Zamierza edukować poprzez tradycyjne formy dokumentalne, w tym pochodzące z zasobów dużych europejskich i światowych nadawców jak i poprzez audycje o lżejszej poradnikowej formie.

Naczelnym założeniem stacji jest jednak próba odejścia od modnego ostatnio założenia, że najlepszym sposobem edukowania widza i przybliżenia mu świata jest forma kanału o charakterze life style. Analiza zawartości merytorycznej programów o zbliżonej tematyce obecnych w polskiej przestrzeni medialnej (głównie nadawcy zagraniczni nadający via satelita i operatorzy kablowi) jednoznacznie wskazuje, że programy realizowane w ciekawej, lecz nie schlebiającej niskim gustom formule uzyskują wskaźniki oglądalności przewyższające średnie udziały stacji w rynku. To oznacza, że właściwie skonstruowana oferta programowa, w której uda się połączyć wiedzę o świecie (programy licencyjne), popularyzację polskiej historii i natury (programy realizowane przez polskie podmioty) z szeroko pojętą edukacją (głównie w produkowanej siłami własnymi sztandarowej pozycji dnia określonej w ramówce jako program publicystyczny, nadawany codziennie w godz. 20-22) z różnych dziedzin współczesnego życia może zapewnić sukces – zarówno programowy, jak i komercyjny. Udziały w rynku kanałów obecnych na multipleksach są dowodem, że naziemna telewizja cyfrowa jest dla wielu odbiorców istotną alternatywą, a to pozwala nam szacować, że w ciągu trzech lat właściwie programowany kanał może uzyskać udział w rynku na poziomie 3% wśród ogółu widowni i 2,2% w grupie komercyjnej. Program ten przyczyni się znacznie do wzmocnienia i zróżnicowania oferty naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce.

Najważniejszym celem Wnioskodawcy jest dotarcie z edukacyjno-poznawczą ofertą programową: do odbiorców ciekawych świata, a pozostających z niezależnych od siebie przyczyn w obszarze swoistego „wykluczenia medialnego” tj. do mieszkańców z mniejszych ośrodków, w których nie funkcjonują telewizyjne sieci kablowe, do osób pozbawionych dostępu do internetu i obecnych w nich kanałów i platform telewizyjnych oraz do tych, których nie stać na odbiór kablowej i satelitarnej płatnej telewizji. Pozwoli to zatrzeć różnice w preferencjach publiczności z prowincji i z dużych ośrodków, tych mniej i bardziej zasobnych.Udział audycji wyspecjalizowanych w programie będzie wynosił nie mniej niż 75% miesięcznego (i tygodniowego) czasu nadawania programu w godz. 6.00-23.00 tj. na poziomie wyższym o pięć pkt. procentowych niż to określa art. 4 pkt 13 ustawy. Wnioskodawca proponuje zróżnicowaną ofertę programową. Specjalizacja w tygodniowym czasie nadawania programu w godz. 6.00-23.00 będzie realizowana przez sześć różnych rodzajów audycji tj. dokument (30%), audycje publicystyczne (25%), poradnikowe (14%), edukacyjne (1%), religijne (2%) i inne rodzaje audycji (3%). Procentowy udział audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim oraz audycji europejskich wyniesie odpowiednio 50% i 60% w kwartalnym czasie nadawania programu. Kwoty te są wyższe od określonych w ustawie o rtv odpowiednio o 17 i 10 punktów procentowych (w art. 15 ust. 1 oraz art. 15 ust. 3). Audycje powtórkowe zajmą 65% w tygodniowym czasie nadawania programu. Zaprojektowany program będzie realizować zadania określone w art. 1 ust. 1 ustawy o rtv.

Discovery Communications Europe Limited złożył wniosek na rozpowszechnianie drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy w multipleksie pierwszym programu telewizyjnego o charakterze wyspecjalizowanym edukacyjno-poznawczym pod nazwą DMAX. Spółka powstała w dniu 10 lutego 2004 roku. Kapitał własny na koniec 2012 roku wynosił 643 997 000 £. Jedynym udziałowcem Spółki jest spółka DNI Europe Holdings Limited z siedzibą Wielkiej Brytanii.

Program DMAX będzie prezentować filmy, reportaże oraz inne audycje z takich dziedzin jak: nowe technologie i wynalazki, gospodarka, kultura i historia cywilizacji świata oraz o tematyce podróżniczej, etnograficznej, geograficznej, przyrodniczej i ekologicznej. Będzie nadawany codziennie przez całą dobę. Adresowany będzie do ogólnopolskiej grupy wiekowej powyżej 12 lat, do widzów poszukujących wiedzy i informacji podanej w przystępny i interesujący sposób, niezależnie od wykształcenia, statusu zawodowego i płci.

Wnioskodawca nie posiada w chwili obecnej żadnej polskiej koncesji, ale polscy widzowie mogą oglądać drogą satelitarną i kablową dziewięć płatnych kanałów Grupy Discovery (Discovery Networks): Discovery Channel, Discovery Channel HD, TLC, ID, Animal Planet, Animal Planet HD, Discovery Science, Discovery World, Discovery Historia.

Wnioskodawca deklaruje, że będzie udostępniać najwyższej jakości różnorodne tematycznie dokumenty, audycje edukacyjne oraz audycje dla młodzieży. Będą one pochodzić między innymi z bogatych zasobów biblioteki Discovery, obejmujących ponad 100 tysięcy godzin materiałów dokumentalnych i edukacyjnych. Oferta programowa DMAX będzie także zawierać audycje europejskie oraz audycje wyprodukowane przez niezależnych producentów oraz materiały pierwotnie wytworzone w języku polskim. Według Wnioskodawcy:

Widzowie programu DMAX zyskają dostęp do najwyższej jakości dokumentów, audycji edukacyjnych oraz audycji dla młodzieży. Dzięki różnorodnej tematyce program DMAX zainteresuje szeroką widownię i będzie zapewniać wiedzę i edukację połączoną z dużą dawką rozrywki. Oferta programowa będzie na bieżąco dostosowywana do oczekiwań widzów w oparciu o regularnie prowadzone badania widowni oraz dane telemetryczne. DMAX będzie programem telewizyjnym, w którym widzowie będą mogli znaleźć najlepsze i najbardziej nowatorskie audycje, przybliżające historie niezwykłych ludzi. Innowacyjność programu DMAX polegać będzie na wyważeniu zawartości materiałów edukacyjno-poznawczych z atrakcyjną, popularno-naukową formą ich prezentacji. Zapewni to skuteczne przyswajanie treści edukacyjnych, zwłaszcza wśród młodej widowni. Program ten dostarczy rzetelnych informacji i wiedzy w sposób przystępny i interesujący, rozbudzając wyobraźnię widzów. (…) Wieloletnie doświadczenie Discovery na rynku telewizyjnym gwarantuje najwyższą jakość i atrakcyjność oferty programowej DMAX. Nieograniczony dostęp do najnowocześniejszych narzędzi badawczych takich jak: panele widzów, badania telemetryczne, grupy fokusowe, badania internetowe i inne, umożliwi nadawcy programu DMAX skuteczne planowanie ramówki oraz dostosowywanie jej na bieżąco do potrzeb i oczekiwań widowni. (…) Motto programu brzmi: DMAX – zdobywanie wiedzy jeszcze nigdy nie było tak atrakcyjne.

Trzonem oferty edukacyjno-poznawczej będą pełno-, średnio- i krótkometrażowe filmy dokumentalne, zarówno jednostkowe jak i wieloodcinkowe seriale oraz audycje edukacyjne, przekazujące informacje z wielu dziedzin nauki oraz wiedzy ogólnej. Audycje poradnikowe dotyczyć będą różnych dziedzin takich jak zdrowie, uroda czy sposoby spędzania wolnego czasu. W programie będą nadawane również audycje dedykowane dla młodzieży, które wzbogacą ją wiedzą i zachęcą do zgłębiania tajników nauki. Udział audycji wyspecjalizowanych w programie będzie wynosił nie mniej niż 70% miesięcznego (i tygodniowego) czasu nadawania programu w godz. 6.00-23.00, co jest zgodne z art. 4 pkt. 13 ustawy o rtv. Wnioskodawca proponuje ofertę programową,w której w tygodniowym czasie nadawania programu w godz. 6.00-23.00 specjalizacja realizowana będzie przez cztery różne rodzaje audycji tj. filmy dokumentalne (31%), audycje edukacyjne (20%), poradnikowe (9%), audycje dla dzieci i młodzieży (10%). Procentowy udział audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim oraz audycji europejskich będzie zgodny z wymogami ustawy z art. 15 ust. 1 i 3. Wnioskodawca zobowiązał się, że audycje emitowane w DMAX nie będą powielać treści dostępnych odpłatnie w innych programach należących do Discovery, dystrybuowanych w Polsce drogą kablowo-satelitarną. Audycje powtórkowe zajmą ok. 38% w tygodniowym czasie nadawania programu. Zaprojektowany program będzie realizować zadania określone w art. 1 ust. 1 ustawy o rtv.

Media Works S.A., złożyła wniosek na rozpowszechnianie drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy w multipleksie pierwszym programu telewizyjnego o charakterze wyspecjalizowanym edukacyjno-poznawczym pod nazwą Telewizja edukacyjno-poznawcza WPROST.

Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 11 grudnia 2007 roku. Według odpisu z KRS z dnia 24 lutego 2013 roku, kapitał zakładowy Spółki wynosi 500 000,00 zł. Jedynym akcjonariuszem jest spółka Platforma Mediowa Point Group S.A.

Program Telewizja edukacyjno-poznawcza WPROST będzie prezentować filmy, reportaże oraz inne audycje z takich dziedzin jak: nowe technologie i wynalazki, gospodarka, kultura i historia cywilizacji świata oraz o tematyce podróżniczej, etnograficznej, geograficznej, przyrodniczej i ekologicznej. Będzie nadawany codziennie przez minimum 12 godzin w ciągu doby. Należy jednak zaznaczyć, że w dołączonych do wniosku założeniach projektowanego programu wnioskodawca zadeklarował, że będzie nadawać przez cały tydzień program całodobowy. Program adresowany jest do wszystkich widzów powyżej 4 lat, ze szczególnym uwzględnieniem grupy widzów w wieku 16-49 lat. W założeniach programu Wnioskodawca deklaruje, że celem programu będzie:

wspieranie rozwoju kapitału społecznego i społeczeństwa informacyjnego poprzez wypełnianie luki w realizacji zadań misyjnych nadawcy publicznego, zwalczanie wszelkiego rodzaju wykluczeń, wspieranie mniejszości i gwarancji równych praw, upowszechnianie dostępu do edukacji, kultury i zdobyczy rozwoju cywilizacyjnego, udział w debacie publicznej, dbałość o jej merytoryczny charakter oraz styl i poziom używanego języka, inicjowanie dyskusji na istotne poznawczo, edukacyjnie i społecznie tematy, dostarczanie niezbędnej wiedzy i objaśnianie różnorodnych procesów społecznych, ekonomicznych, a także nowych zjawisk wynikających z rozwoju cywilizacyjnego, zdobyczy nauki i postępu technologicznego, poznawanie i komentowanie rzeczywistości z perspektywy lokalnej: polskiej i europejskiej, ale także globalnej problematyki i dotyczącej poszczególnych regionów świata.

Wnioskodawca deklaruje, że będzie poruszać aktualne tematy i najważniejsze problemy współczesnego świata, będzie prezentować audycje skierowane do całej rodziny oraz do różnych grup widzów o charakterze edukacyjno- poznawczym, podróżnicze, kulinarne, lifestylowe, o ekologii, a także poważniejsze dyskusje i debaty oraz komentarze do bieżących wydarzeń i wprowadzenia do pozostałych elementów programu. Podstawę konstrukcyjną programu Telewizji Wprost stanowić będzie publicystyka i dokument. Repertuar stacji uzupełniać będą relacje z ciekawych wydarzeń, filmy fabularne, rozrywka w najlepszym wydaniu, audycje dla najmłodszych widzów, programy poradnikowe, audycje licencjonowane i własne, oryginalne formaty.

Program stacji będzie cechowała najwyższa troska o widza, dbałość o bardzo wysoki poziom artystyczny i merytoryczny audycji oraz ich maksymalną atrakcyjność. (…) Będziemy przyglądać się światu, ludziom i ich sprawom z dystansu, ale także stawiamy na lokalność i regionalność. Dotyczy to zarówno perspektywy widzianej ze środka Polski czy centrum Europy, jak i spoza nich oraz regionalnego, społecznego, mniejszościowego lub nawet indywidualnego podejścia do wydarzeń, problemów i innych ludzi.

Wnioskodawca zakłada wieloekranowe udostępnianie fragmentów programu i poszczególnych audycji w dowolnym miejscu i czasie oraz w formie VOD w internecie i na urządzeniach mobilnych, udostępnianie poszerzonej wiedzy i informacji w HbbTV, budowanie społeczności wokół programu i poszczególnych audycji z interakcją z widzami. Wnioskodawca będzie prezentować repertuar rodzimy (licencje polskie – 45%) i zagraniczny (licencje zagraniczne – 55%). Deklaruje, że zamierza współpracować z Filmoteką Narodową, Narodowym Instytutem Audiowizualnym, WFDiF, WFO, z nadawcami takimi jak TVP, Polsat i TVN oraz planuje zakupy w bibliotekach BBC, Discovery czy National Geographic, a także u największych dystrybutorów treści telewizyjnych Hollywood. Udział specjalizacji w programie będzie wynosił nie mniej niż 75% miesięcznego (i tygodniowego) czasu nadawania programu w godz. 6.00-23.00 tj. na poziomie wyższym o pięć pkt. procentowych niż to określa art. 4 pkt 13 ustawy. Wnioskodawca proponuje zróżnicowaną ofertę programową, w której w tygodniowym czasie nadawania programu w godz. 6.00-23.00 specjalizacja realizowana będzie przez trzynaście różnych rodzajów audycji tj. głównie dokument (15%), audycje publicystyczne (15%), audycje edukacyjne (10%), poradnikowe (5%), filmy fabularne (6%), oraz w niewielkim udziale audycje dla dzieci i młodzieży (2%), audycje rozrywkowe (2%), audycje prezentujące muzykę rozrywkową (2%), filmy animowane (1%), audycje artystyczno-kulturalne (1%) oraz audycje informacyjne (0,5%) i audycje o tematyce sportowej (0,5%). W ramach innych rodzajów audycji (15%) będą nadawane audycje niewskazane powyżej, które będą emitowane niecyklicznie m.in. prezentujące muzykę poważną, inne rodzaje muzyki, spektakle teatralne oraz audycje religijne, a także te już wskazane, ale dostosowywane ilościowo do bieżących potrzeb programowych lub zapotrzebowania widzów. Procentowy udział audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim oraz audycji europejskich będzie nieco wyższy od określonego w ustawie o rtv (art. 15 ust. 1 i 3) i wyniesie odpowiednio 35% i 55% w kwartalnym czasie nadawania programu. Wnioskodawca deklaruje, że będzie realizował zadania radiofonii i telewizji (art.1 ust.1 ustawy o rtv) w zakresie dostarczania informacji i rozrywki, upowszechniania edukacji obywatelskiej, ułatwiania korzystania z oświaty, sportu i dorobku nauki, udostępniania dóbr kultury i sztuki popierania krajowej twórczości audiowizualnej. Audycje powtórkowe zajmą 25% w tygodniowym czasie nadawania programu. Zaprojektowany program będzie realizować zadania określone w art. 1 ust. 1 ustawy o rtv.

TVS Spółka z o.o. złożyła wniosek o rozszerzenie koncesji na rozpowszechnianie w sposób rozsiewczy satelitarny programu telewizyjnego pod nazwą TVS, o charakterze wyspecjalizowanym edukacyjno-poznawczym, wzbogaconym o audycje poświęcone tematyce Śląska.

Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 17 sierpnia 2006 roku. Według odpisu z KRS z dnia 12 kwietnia 2013 roku, kapitał zakładowy Spółki wynosi 50 000,00 zł, a udziałowcami są: Arkadiusz Hołda i Beata Hołda.

Wnioskodawca TVS Sp. z o.o. nadaje obecnie na podstawie koncesji program wyspecjalizowany o charakterze edukacyjno-poznawczym pod nazwą TVS, który należy uznać za zbieżny z charakterem edukacyjno-poznawczym określonym w Ogłoszeniu Przewodniczącego z dnia 20.12.2012 r. Zarówno warunki programowe określone w koncesji jak i deklaracje programowe zawarte w formularzu o Rozszerzenie Koncesji potwierdzają, że Wnioskodawca po ewentualnym rozszerzeniu zamierza realizować program zgodny z ww. Ogłoszeniem, tj. będzie nadawać program telewizyjny o charakterze wyspecjalizowanym edukacyjno-poznawczym, prezentującym filmy, reportaże oraz inne audycje z takich dziedzin jak: nowe technologie i wynalazki, gospodarka, kultura i historia cywilizacji świata oraz o tematyce podróżniczej, etnograficznej, geograficznej, przyrodniczej i ekologicznej. Wnioskodawca TVS Sp. z o.o. będzie nadawać przez wszystkie dni tygodnia program całodobowy, adresowany do widzów w przedziale wiekowym 16-49 lat, z wykształceniem średnim i wyższym. Motto stacji brzmi:

Telewizja TVS – uczy, bawi, informuje.Nieustannie rozwijająca się oferta programowa TVS wychodzi naprzeciw oczekiwaniom odbiorców. Projektowany program będzie koncentrował się na tematyce edukacyjno-poznawczej, prezentując walory kulturalne i naukowe poszczególnych regionów kraju, uwypuklając oryginalność każdego z nich. Kluczową rolę odegra rzetelne ukazywanie całej różnorodności wydarzeń i zjawisk w kraju i za granicą, udostępnianie na antenie dóbr kultury i sztuki, upowszechnianie wiedzy o środowisku naturalnym, zdrowym, ekologicznym trybie życia, prezentowanie zagadnień gospodarczych, naukowych, nowinek technicznych, czyli pokazywanie otaczającego nas świata w jego najróżniejszych aspektach. Program uwzględni również ofertę dla najmłodszych, edukując ich i bawiąc.

Według Wnioskodawcy, Telewizja TVS jest nowoczesnym, innowacyjnym ośrodkiem telewizyjnym, posiadającym ogromny potencjał i doświadczenie na rynku multimediów.

Bogata oferta programowa pozwoli kontynuować realizowanie misji publicznej, koncentrując się na programach i projektach o charakterze kampanii edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych. Istotnym elementem wzbogacającym misyjny charakter programu będzie szerokie spektrum tematów dotyczących funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie. Elementem szczególnym, niewątpliwie wyróżniającym naszą ofertę programową, będzie nauka języka gwarowego. Nie zapominając o naszych korzeniach, chcemy pokazać widzom z całej Polski jego piękno i wyjątkowość.

Wnioskodawca zakłada wykorzystanie współpracy z innymi podmiotami, powołanymi do życia przez Właściciela, w tym z Wydziałem Mediów Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, kształcącym adeptów sztuk audiowizualnych oraz Parkiem Naukowo – Technologicznym świadczącym usługi w zakresie innowacji i transferu technologii, gwarantującym wysoki poziom programów z tych dziedzin. Wnioskodawca TVS Sp z o.o. deklaruje, że w przypadku zgody na rozszerzenie koncesji zamierza wprowadzić zmiany w programie TVS polegające na zwiększeniu udziału specjalizacji w programie do nie mniej niż 73% w miesięcznym (i tygodniowym) czasie nadawania programu w godz. 6.00-23.00 tj. udział audycji wyspecjalizowanych w programie po ewentualnym rozszerzeniu będzie na poziomie wyższym o 3 pkt. procentowe niż to określa art. 4 pkt 13 ustawy. Specjalizacja będzie realizowana przez osiem różnych rodzajów audycji tj. edukacyjne (30%), dla dzieci i młodzieży (20%), dokument (8%), informacyjne (6%), audycje prezentujące inny rodzaj muzyki (4%), audycje poradnikowe (2%), publicystyczne (1%) oraz inne rodzaje audycji – audycje dialektyczne (2%). Wnioskodawca zaprojektował nadawanie audycji wzbogaconych o tematykę lokalną dotyczącą Śląska, która zajmie nie mniej niż 16% w tygodniowym programie w godz. 6.00-23.00. Procentowy udział audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim oraz audycji europejskich – jak stanowi obowiązująca koncesja – będzie zgodny z wymogami ustawy z art. 15 ust. 1 i 3 i wyniesie odpowiednio 33% i 52% kwartalnego czasu nadawania programu. Audycje powtórkowe zajmą 40% w tygodniowym czasie nadawania programu. Zaprojektowany program będzie realizować zadania określone w art. 1 ust. 1 ustawy o rtv.

TV Spectrum Sp. z o.o. złożyła wniosek na rozpowszechnianie drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy w multipleksie pierwszym programu telewizyjnego o charakterze wyspecjalizowanym edukacyjno-poznawczym pod nazwą FOKUS TV.

Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 14 lutego 2013 roku. Według odpisu z KRS z dnia 21 lutego 2013 roku, kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 000 000 zł. Wszystkie udziały zostały objęte przez ZPR S.A.

Program FOKUS TV będzie prezentować filmy, reportaże oraz inne audycje z takich dziedzin jak: nowe technologie i wynalazki, gospodarka, kultura i historia cywilizacji świata oraz o tematyce podróżniczej, etnograficznej, geograficznej, przyrodniczej i ekologicznej. Wnioskodawca przez wszystkie dni tygodnia będzie nadawać program całodobowy adresowany do szerokiej grupy odbiorców reprezentujących wszystkie grupy społeczne, z dużych miast i małych miejscowości, ciekawych świata, szukających inspiracji i wiedzy, w tym także dla całych rodzin. Oferta edukacyjno-poznawcza stacji będzie różnorodna, na wysokim poziomie realizacyjnym, da widzom wiedzę o otaczającym świecie od najbliższego lokalnego sąsiedztwa po odległe miejsca na ziemi.

Wiedza ta, okraszona odpowiednią dawką rozrywki, będzie spełniała potrzeby edukacyjne całej rodziny, przekazywała normy społeczno-moralne i kształtowała osobowości dzieci i młodzieży. Dzięki połączeniu funkcji edukacyjnej z rozrywkową (nauka przez zabawę) kanał będzie realizował cele edukacyjne i poznawcze w sposób łatwy do przyjęcia, atrakcyjny w warstwie zarówno treściowej jak i wizualnej, a przez to zapamiętywany, angażujący i inspirujący.W programie będą poruszane też zagadnienia istotne z punktu widzenia społeczeństwa czy gospodarki. Będzie to kanał, który służyć ma prezentowaniu i propagowaniu konstytucyjnych zasad upowszechnienia i równego dostępu do dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, które są ważnym elementem tożsamości narodowej Polaków, wolności słowa, bezstronności wobec przekonań światopoglądowych i filozoficznych, równych praw kobiet i mężczyzn, popularyzowaniu nauki i dbałości o środowisko naturalne. Motto programu brzmi: Człowiek wszak uczy się przez całe życie.

Tak zaprojektowany program ma w sposób atrakcyjny i angażujący wspierać widza w procesie uczenia się, rozwijać jego pasje, pozwalać rozumieć świat i poszerzać horyzonty poprzez ukazywanie najlepszych przykładów z różnych dziedzin od muzyki przez życie społeczne po aktywność sportową, zachęcać do poznawania nowych obszarów np. kultury mniejszości narodowych, budzić zainteresowanie różnymi sferami przynoszącymi korzyści ogólnospołeczne takimi jak ochrona środowiska naturalnego, kultywowanie tradycji historycznej, promowanie zdrowego stylu życia, edukacji, czytelnictwa, kształtowanie wspólnotowych postaw obywatelskich, odpowiedzialności i empatii. Istotną cechą programu będzie różnorodność tematyczna audycji oraz podział bloków (pasm) w zależności od trybu życia grupy docelowej i działań stacji konkurencyjnych (być ich alternatywą). 3,5 godzinne tematyczne bloki programowe będą pochodzić z akwizycji zagranicznych i polskich. Układ ramówki będzie inny w dni robocze i inny w weekendy. W programie porannym znajdą się audycje skierowane do młodszego widza(np. Nauka na wesoło czy poranne lekcje angielskiego dla dzieci). W godzinach przedpołudniowych zaplanowano audycje edukacyjne dotyczące otaczającej rzeczywistości od wyjaśniania zjawisk i procesów po objaśnianie aktualnych wydarzeń i odkrywanie własnych pasji. (np. dzika natura, biografie, programy poradnikowe dotyczące spraw ogrodniczych, budowlanych, zdrowotnych czy programy geograficzne lub o żeglarstwie). W prime time przewidziano filmy dokumentalne, audycje o charakterze popularno-naukowym i inne popularne pozycje (np. blok filmów- Uwolnić marzenia, Fokus na podróże, Adrenalina).

Udział audycji wyspecjalizowanych w programie będzie wynosił nie mniej niż 72,5% miesięcznego czasu nadawania programu w godz.6.00-23.00 tj. na poziomie wyższym o 2,5 pkt. procentowych niż to określa art. 4 pkt 13 ustawy. Wnioskodawca proponuje zróżnicowaną ofertę programową, w której w tygodniowym czasie nadawania programu w godz. 6.00-23.00 specjalizacja realizowana będzie przez pięć rodzajów audycji tj. dokument (24%), audycje edukacyjne (24%), poradnikowe (16%), audycje dla dzieci i młodzieży (8%), audycje informacyjne (0,5%). Procentowy udział audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim oraz audycji europejskich będzie wyższy od określonego w ustawie o rtv (art. 15 ust. 1 i 3) i wyniesie odpowiednio 35% i 55% w kwartalnym czasie nadawania programu. Audycje powtórkowe zajmą 45-50% w tygodniowym czasie nadawania programu. Zaprojektowany program będzie realizować zadania określone w art. 1 ust. 1 ustawy o rtv.

TVR Sp. z o.o. złożył wniosek na rozpowszechnianie drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy w multipleksie pierwszym programu telewizyjnego o charakterze wyspecjalizowanym edukacyjno-poznawczym pod nazwą TVE.

Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 22 maja 2007 roku (poprzednia nazwa TVC Sp. z o.o.). Według odpisu z KRS z dnia 16 kwietnia 2013 roku, kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 050 000,00 zł. Udziałowcami Spółki zgodnie z Listą udziałowców z dnia 20 lutego 2013 roku są: COLIBRUS MEDIA LIMITED, Karolina Serafin, Katarzyna Serafin-Suszek, Dominik de Virion, Tomasz Siołek, Grzegorz Albrecht.

Program TVE będzie prezentować filmy, reportaże oraz inne audycje z takich dziedzin jak: nowe technologie i wynalazki, gospodarka, kultura i historia cywilizacji świata oraz o tematyce podróżniczej, etnograficznej, geograficznej, przyrodniczej i ekologicznej. Program będzie nadawany codziennie przez całą dobę. Będzie adresowany do widzów w przedziale wiekowym 12-50+, do mieszkańców dużych miast i mniejszych miejscowości oraz polskiej wsi. Ramówka będzie dedykowana widzom z wykształceniem od zawodowego do wyższego. Program w ramówce dziennej będzie podzielony na pasma dla kobiet, dla mężczyzn, dla rodzin, dla młodzieży, dla seniorów, dla wszystkich. W założeniach programu Wnioskodawca deklaruje, że TVE to:

Multimedialne i widowiskowe laboratorium naukowe, w którym widz przeniesie siędo świata nauki. W każdym domu wzbudzimy chęć poznania oraz zgłębienia otaczającej nas rzeczywistości. TVE to kanał promujący edukację, będący katalizatorem i inspiratorem
do samokształcenia się widzów – kształcenia bez potrzeby wychodzenia z domu, zgodnie z własnymi możliwościami i tempem przyswajania wiedzy. TVE to kanał oferujący nie tylko programy poznawcze ale też interaktywne kursy. Zakładamy ścisłą współpracę między nauczycielami akademickimi i Państwowymi Uczelniami Wyższymi oraz Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwem Środowiska oraz Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Chcemy aktywnie wspierać edukację i szkolnictwo w Polsce. Planujemy integrację kanału z platformą internetową – streaking IPTV. W miarę rozwoju stacji, część kontentu edukacyjnego udostępnimy na zasadach VOD. Metodologia Kanału TVE została zbudowana w oparciu o niedościgniony od lat wzorzec programu naukowo-poznawczego – „Sonda” – emitowanego w TVP, na której wychowały się całe pokolenia Polaków. Chcemy w przystępny i ciekawy sposób opowiadać nawet o złożonych zjawiskach i faktach, uczyć widza pobudzając jego wyobraźnię i prezentując praktyczne wykorzystanie wiedzy. TVE to kanał zakładający stałą współpracę z polskimi i światowymi centrami nauki – promujący przez to nie tylko światowe osiągnięcia, ale i polską myśl naukową na arenie międzynarodowej. Chcemy pomagać polskim wynalazcom i konstruktorom w zgłębieniu prawa patentowego, we wdrażaniu wynalazków i w innych, ważnych zagadnieniach. Kanał ma ukazywać możliwości edukacji i rozwoju naukowego w Polsce i Europie, bez konieczności wyjazdu za granicę. Chcemy zachęcać widzów do stawiania pytań, które są podstawą do zmiany postrzegania świata przez jednostkę, wykorzystując w tym celu zarówno nauki ścisłe jak i szeroko pojęte nauki humanistyczne, w tym kulturę i sztukę. (…) TVE to edukacja czerpiąca z najnowszych światowych osiągnięć dydaktyki i metod interaktywnej edukacji, jednakże z uwzględnieniem potrzeb polskiej widowni. TVE to najnowsze trendy zarówno w świecie nauki jak i zapotrzebowania zawodowego, pomagające polskiemu widzowi w wyborze drogi zawodowej lub rozwijaniu hobby. TVE to program, który łączy przyjemność z nauką i teorię z praktyką. (…) Motto stacji: Wiedza w zasięgu ręki.

Udział audycji wyspecjalizowanych w programie będzie wynosił nie mniej niż 77,18% miesięcznego czasu nadawania programu w godz. 6.00-23.00 (w tygodniu 76,9% czasu jw.) tj. na poziomie wyższym o ok. 7 pkt. procentowych niż to określa art. 4 pkt 13 ustawy. Wnioskodawca proponuje zróżnicowaną ofertę, w której w tygodniowym czasie nadawania programu w godz. 6.00-23.00 specjalizacja realizowana będzie przez dziewięć różnych rodzajów audycji, tj. głównie audycje edukacyjne (23,59%) poradnikowe (18,59%), filmy dokumentalne (12,93%) oraz audycje publicystyczne (2,35%), artystyczno-kulturalne (1,95%), audycje rozrywkowe (0,97%), audycje prezentujące muzykę rozrywkową (0,63%), audycje prezentujące inne rodzaje muzyki (1,89%), inne rodzaje audycji (14%). Procentowy udział audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim oraz audycji europejskich będzie wyższy od określonego w ustawie o rtv (art. 15 ust. 1 i 3) i wyniesie odpowiednio 41% i 67% w kwartalnym czasie nadawania programu. Audycje powtórkowe zajmą 66% w tygodniowym programie. Zaprojektowany program będzie realizować zadania określone w art. 1 ust. 1 ustawy o rtv.

W dniu 28 czerwca 2013 r. wniosek TVR Sp. z o.o. został pozostawiony bez rozpoznania ze względu na nieuzupełnienie braków formalnych.

Wnioskodawca 4fun Media S.A., złożył wniosek na rozpowszechnianie drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy w multipleksie pierwszym programu telewizyjnego charakterze wyspecjalizowanym edukacyjno-poznawczym i poradnikowym pod nazwą 4FIT.TV.

Spółka (w obecnej formie prawnej) została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 2 czerwca 2005 roku. Według odpisu z KRS z dnia 20 lutego 2013 roku, kapitał zakładowy Spółki wynosi 4 063 500,00 zł. Lista Akcjonariuszy na podstawie danych zawartych we wniosku i informacji ze strony internetowej www.4funmedia.pl: Nova Group Ltd, (Cypr), Golden Finance Investment Limited (Belize), Noble Funds TFI S.A. oraz pozostali.

Wnioskodawca przez wszystkie dni tygodnia będzie nadawać program całodobowy pod nazwą 4FIT.TV adresowany do widzów w wieku 16 – 49 lat, z wykształceniem wyższym, średnim i zawodowym, osób pracujących i niepracujących, 70% kobiet i 30% mężczyzn. Tematyka programu dotyczyć będzie głównie zdrowia, urody, zdrowego stylu życia, odżywiania, diety, kuchni zarówno światowej jak i rodzimej, mody, sprzątania, sposobu spędzania wolnego czasu. W programie nadawane będą też filmy dokumentalne dotyczące podróży, niebezpieczeństw cywilizacji oraz audycje publicystyczne poruszające tematy związane z życiem społecznym, ekonomią, finansami i rozwojem technologicznym.

Udział audycji wyspecjalizowanych w programie będzie wynosił nie mniej niż 70% miesięcznego czasu nadawania programu w godz. 6.00-23.00, co jest zgodne z ustawą o rtv (art. 4 pkt 13 ustawy). Należy jednak zaznaczyć, że jednocześnie Wnioskodawca zadeklarował, że w tygodniowym czasie nadawania programu czasu j.w. będzie nadawać nie mniej niż 57% audycji wyspecjalizowanych tj. o 13% mniej od minimalnego miesięcznego udziału specjalizacji wymaganego ustawą o rtv.

Poproszony o wyjaśnienia Wnioskodawca nadesłał nowy formularz „Informacje programowe”, w którym zmienił udziały rodzajów audycji. Zgodnie z § 18 ust. 2 Rozporządzenia KRRiT z dnia 4 stycznia 2007 r. w sprawie zawartości wniosku o udzielenie koncesji oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów radiofonicznych i telewizyjnych (Dz. U Nr 5, poz 41 z późn. zm.) zmiany udziałów audycji w tygodniowym programie dokonane przez Wnioskodawcę nie zostały uwzględnione. Należy zwrócić uwagę na bardzo dużą reprezentację w programie audycji poradniczych dotyczących zdrowia, urody, mody, fitness i dużo mniejszy udział audycji edukacyjno-poznawczych dotyczących innych dziedzin.

Wnioskodawca nie opisał w założeniach programu audycji poświęconych takim tematom jak np. wynalazki, kultura i historia cywilizacji świata czy też etnografia, geografia, przyroda itp. Specjalizacja realizowana będzie w tygodniowym czasie nadawania programu w godz. 6.00-23.00 przez sześć różnych rodzajów audycji tj. poradnikowe (30%), edukacyjne (17%), publicystyczne (2,5%), rozrywkowe (2,5%), filmy dokumentalne (2,5%), audycje o tematyce sportowej (2,5%). Audycje wytworzone pierwotnie w języku polskim zajmą 33%, a audycje europejskie 60% w kwartalnym czasie nadawania programu. Kwota audycji wytworzonych w języku polskim jest zgodna z określona w ustawie (art. 15 ust. 1), a kwota audycji europejskich wyższa o 10 pkt. procentowych (art. 15 ust. 3). Audycje powtórkowe zajmą 29% w tygodniowym czasie nadawania programu. Zaprojektowany program będzie realizować zadania określone w art. 1 ust. 1 ustawy o rtv.

W dniu 6 czerwca 2013 r. wniosek 4fun Media S.A. został pozostawiony bez rozpoznania ze względu na nieuzupełnienie braków formalnych przez Wnioskodawcę.

EDUSAT Sp. z o.o., złożyła wniosek na rozpowszechnianie drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy w multipleksie pierwszym programu telewizyjnego o charakterze wyspecjalizowanym edukacyjno-poznawczym pod nazwą EDUSAT.

Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 20 lipca 2010 roku. Według odpisu z KRS z dnia 14 maja 2013 roku (po zarejestrowaniu zmian w strukturze udziałowców), kapitał zakładowy Spółki wynosi 5 000,00 zł. Wszyscy udziałowcy Spółki posiadają po 10% udziałów. Udziałowcami Spółki są: Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Warszawie, Wyższa Szkoła Mazowiecka w Warszawie, Fundacja Rozwoju Edukacji Europejskiej i Bezpieczeństwa „OPUS VITAE”, Wyższa Szkoła Handlu i Finansów im. F. Skarbka w Warszawie, CEZAREUM Sp. z o.o., INVESTLEX Sp. z o.o., SOUL NETWORK Sp. z o.o., EDUSAT CHANEL Sp. z o.o., Jarosław Podolski, Piotr Kusznieruk.

Program EDUSAT będzie prezentować filmy, reportaże oraz inne audycje z takich dziedzin jak: nowe technologie i wynalazki, gospodarka, kultura i historia cywilizacji świata oraz o tematyce podróżniczej, etnograficznej, geograficznej, przyrodniczej i ekologicznej. Wnioskodawca przez wszystkie dni tygodnia będzie nadawać program przez minimum 8 godzin w ciągu doby pod nazwą EDUSAT o charakterze wyspecjalizowanym edukacyjno-poznawczym, adresowany do grupy wiekowej 16-35 lat, uczniów szkół średnich, studentów, absolwentów szkół wyższych, wszystkich zainteresowanych poszerzeniem wiedzy, osób aktywnych zawodowo związanych z instytucjami edukacyjnymi i naukowymi oraz pasjonatów wiedzy. Osobną grupą odbiorców będą przedsiębiorcy, którym stacja zamierza zaproponować audycje poruszające tematykę nowych technologii, wynalazczości i zastosowania innowacji w gospodarce, a także podejmowania działalności gospodarczej na terenie Unii Europejskiej i innych obszarach gospodarczych świata. Jak deklaruje Wnioskodawca:

Telewizja EDUSAT ma na celu prezentowanie również współczesnej wiedzy naukowej w sposób, który zmotywuje widzów do dalszego rozwoju. Zamierzamy w przyszłości wykorzystać doświadczenie, potencjał oraz zasoby techniczne w realizacji edukacyjno-poznawczej telewizji na wysokim poziomie. Planujemy szerzyć działalność kulturalno-społeczną, w ramach której mieści się promocja wydarzeń kulturalnych, organizacja i reklama wydarzeń typu konferencje, seminaria, odczyty, prelekcje, wystawy, sympozja, kursy, szkolenia i koncerty. Audycje te znajdują szeroką grupę odbiorców nie tylko wśród studentów aktualnie kształcących się w uczelniach, ale także osób, które po prostu pragną poszerzyć swoją wiedzę.

Wnioskodawca planuje patronować wielu wydarzeniom kulturalnym, propagować sport, rekreację oraz zdrowy tryb życia. Jego celem jest wspieranie systemu edukacji dzieci i młodzieży, jak również edukacji dorosłych szczególnie w zakresie rozwijania umiejętności zawodowych. Chce dostarczyć treści edukacyjno-poznawczych szerszej publiczności, pogłębić zdolność uczenia się, kwalifikacji zawodowych i życiowych. Wnioskodawca chce przybliżać widzom wyniki badań naukowych oraz problemy nauki podejmowane poza systemem szkolnictwa, jako jego uzupełnienie i wzbogacenie. Zamierza też wiele miejsca poświęcić ofercie programowej skierowanej
do młodzieży. Studenci z kierunków dziennikarstwa oraz organizacji produkcji telewizyjnej i filmowej będą mieć możliwość odbywania praktyk i doskonalenia swojego warsztatu w EDUSACIE. W programie będą emitowane też audycje realizowane przy współpracy
z organizacjami młodzieżowymi takimi jak Związek Harcerstwa Polskiego, Niezależne Zrzeszenie Studentów, Zrzeszenie Studentów Polskich oraz Liga Ochrony Przyrody. Tematyka ww. produkcji dotyczyć będzie zagadnień związanych z kulturą i historią, ekologią i krajoznawstwem. Udział audycji wyspecjalizowanych w programie będzie wynosił nie mniej niż 70% miesięcznego (i tygodniowego) czasu nadawania programu w godz. 6.00-23.00, co jest zgodne z art. 4 pkt 13 ustawy o rtv. Wnioskodawca proponuje zróżnicowaną ofertę programową, w której w tygodniowym czasie nadawania programu w godz. 6.00-23.00 specjalizacja realizowana będzie przez dziesięć różnych rodzajów audycji tj. audycje edukacyjne (15%), publicystyczne (14%), poradnikowe (12%), filmy dokumentalne (10%) oraz w niewielkim udziale: audycje informacyjne (5%), filmy fabularne (4%), audycje rozrywkowe (4%), audycje o tematyce sportowej (3%), audycje dla dzieci i młodzieży (2%), oraz filmy animowane (1%). Procentowy udział audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim oraz audycji europejskich będzie zgodny z wymogami ustawy z art. 15 ust. 1 i 3. Audycje powtórkowe zajmą 70% w tygodniowym czasie nadawania programu. Zaprojektowany program będzie realizować zadania określone w art. 1 ust. 1 ustawy o rtv.

W dniu 8 sierpnia 2013 r. wniosek EDUSAT Sp. z o.o. został pozostawiony bez rozpoznania ze względu na nieuzupełnienie braków formalnych przez Wnioskodawcę.

Źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *