Telewizja Polska może stracić miejsca na MUX-8

Przewodniczący KRRiT realizując uprawnienia wynikające z art. 114 ust. 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne uzgodnił przedstawiony przez Prezesa UKE projekt sentencji decyzji przekazany przy piśmie z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie rezerwacji częstotliwości na MUX-8.

Przewodniczący KRRiT pozytywnie rozpatrzył wniosek Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
z 6 lutego 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu sentencji decyzji o zmianie rezerwacji częstotliwości w zakresie audiowizualnych składników multipleksu nr 8 (MUX-8), dokonanej na rzecz spółki EmiTel.

Warunkiem uzyskania rezerwacji częstotliwości na multipleksie nr 8 przez EmiTel było między innymi zobowiązanie do rozprowadzanie w MUX-8 programów nadawanych przez Telewizję Polską, w tym 3 programów w systemie standardowej rozdzielczości albo 1 programu w systemie wysokiej rozdzielczości i 1 programu w systemie standardowej rozdzielczości.

Przesłany przez Prezesa UKE projekt decyzji zakłada nadanie pkt. III ppkt 5 następującego brzmienia:

„podjęcia zobowiązania, iż na audiowizualne składniki multipleksu MUX 8 składać się będą:

a) 3 programy telewizyjne w standardzie DVB-T, rozprowadzane w systemie standardowej rozdzielczości albo 1 program telewizyjny rozprowadzany w systemie wysokiej rozdzielczości i 1 program telewizyjny rozprowadzany w systemie standardowej rozdzielczości, na rozpowszechnianie których Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji udzielił lub udzieli spółce Telewizja Polska S.A. koncesji, zgodnie z przepisami art. 21 ust.1a pkt 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1414) lub program „TV Polonia”, o ile Telewizja Polska S.A. złoży wniosek o zawarcie umowy o dostępie do multipleksu, w terminie do 30 kwietnia 2018 roku. W przypadku gdy dojdzie do zawarcia umowy o dostępie do multipleksu na skutek przedmiotowego wniosku Telewizji Polskiej S.A., programy, o których mowa powyżej nie mogą być rozpowszechniane lub rozprowadzane w żadnym z ogólnopolskich multipleksów naziemnych MUX 1-MUX 3 w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dnia rozpoczęcia rozprowadzania tych programów w multipleksie MUX 8.

W przypadku niezłożenia przez Telewizję Polską S.A. wniosku, o którym mowa powyżej w terminie do 30 kwietnia 2018 r., na audiowizualne składniki multipleksu MUX 8 składać się będą 3 programy telewizyjne w standardzie DVB-T, każdy rozpowszechniany w systemie standardowej rozdzielczości albo 1 program telewizyjny rozpowszechniany w systemie wysokiej rozdzielczości i 1 program telewizyjny rozpowszechniany w systemie standardowej rozdzielczości, na rozpowszechnianie, których w multipleksie MUX 8 Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji udzieli koncesji;

b) 4 programy telewizyjne w standardzie DVB-T, rozpowszechniane w systemie standardowej rozdzielczości, na których rozpowszechnianie w multipleksie MUX 8 udzielona zostanie koncesja Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji;”.

Zdaniem KRRiT, z uwagi na znaczny upływ czasu, w którym Telewizja Polska. mogła podjąć działania zmierzające do umieszczenia programów nadawcy publicznego w multipleksie MUX-8 zgodnie z decyzją Prezesa UKE z dnia 2 października 2015 r. zasadna jest zmiana tej decyzji i zakreślenie Telewizji Polskiej terminu na złożenie wniosku o zawarcie umowy o dostępie do multipleksu. W ocenie KRRiT, w interesie odbiorców bezpłatnej naziemnej telewizji cyfrowej, a także nadawców już obecnych na multipleksie MUX-8, jest pełne wykorzystanie zasobów technicznych tego multipleksu.

Do Przewodniczącego KRRiT wpłynęły uprzednio trzy wnioski od prezesa UKE (w lipcu, wrześniu i listopadzie 2017 r.) w sprawie uzgodnienia projektu sentencji decyzji o zmianie rezerwacji częstotliwości w zakresie audiowizualnych składników multipleksu nr 8 (MUX-8).

Przedmiotowe wnioski, zgodnie z art.114 ust.2 ustawy Prawo telekomunikacyjne, zostały odrzucone przez Przewodniczącego KRRiT.

Zaproponowana treść dopuszczała możliwość umieszczenia przez operatora (spółkę EmiTel) w sygnale multipleksu MUX-8 programów, na które nie została udzielona koncesja na rozpowszechnianie programu w multipleksie MUX-8 (programy miały być rozprowadzane).

Stwarzałoby to sytuację, w której część programów w multipleksie MUX-8 zostałaby umieszczona z pominięciem procedury koncesyjnej określonej w art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1414), zgodnie z którą rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych w sposób rozsiewczy naziemny, z wyjątkiem programów publicznej radiofonii i telewizji, wymaga uzyskania koncesji w drodze konkursu prowadzonego w związku z ogłoszeniem Przewodniczącego KRRiT.

Wprowadzona zmiana oznacza, że jeżeli do 30 kwietnia 2018 r. TVP nie podejmie negocjacji z operatorem w sprawie przystąpienia do MUX-8, wówczas KRRiT rozpocznie otwarte postępowanie koncesyjne na wolne miejsca na tym multipleksie.

Rada Nadzorcza TVP podtrzymała zamiar wejścia ze swoimi kanałami na MUX-8 i zapewniła, że prowadzi intensywne prace przygotowawcze nad przystąpieniem do negocjacji ze spółką EmiTel w sprawie umowy o dostępie Telewizji Polskiej do multipleksu nr 8.

Źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *