UKE: Zmiany na MUX-1 efektem naszych działań

Działania podjęte przez Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej w zakresie zmian dla MUX1 doprowadziły do rozwiązania kompromisowego, które pozwoli na realizację planów wszystkich nadawców. Pierwsze zmiany planowane są na 15 lutego, a kolejne na 28 kwietnia 2014 roku.

7 listopada przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie zmiany lub uchylenia decyzji o rezerwacji częstotliwości dla Telewizji Polskiej S.A. (TVP) na pierwszym multipleksie (MUX-1).

10 grudnia z inicjatywy i przed Prezesem UKE odbyła się rozprawa administracyjna, której celem było uproszczenie i przyspieszenie postępowania, a także wyjaśnienie wątpliwości w sprawie zwolnienia przez TVP miejsc na MUX-1 dla nowych nadawców. Podczas rozprawy administracyjnej pełnomocnik TVP oświadczył, że telewizja publiczna jest gotowa na opuszczenie MUX-1 przed 27 kwietnia, o ile wszyscy nadawcy, którzy otrzymali koncesje od KRRiT będą gotowi rozpocząć nadawanie w tym samym terminie. Oświadczenia nowych nadawców nie były zgodne w tym zakresie – nie wszyscy nadawcy wyrazili gotowość rozpoczęcia nadawania wcześniej aniżeli 28 kwietnia.

Pomimo rozbieżnych oczekiwań nowych nadawców Prezes UKE wyraziła wobec TVP klarowne i jasne oczekiwania w zakresie umożliwienia emisji programów drogą naziemną przez nadawców deklarujących taką gotowość.

W wyniku przeprowadzonej analizy przedstawionych przez strony oraz świadków stanowisk i informacji nt. planów poszczególnych nadawców, pismem z dnia 12 grudnia Prezes UKE zwróciła się do TVP o wyrażenie zgody na zmiany w zapisach decyzji rezerwacyjnej, zgodnie z propozycja Prezesa UKE, tj. takimi, które pozwolą na rozpoczęcie przez Fundację Lux Veritatis nadawania sygnału programu TV Trwam od dnia 15 lutego 2014 roku. Zgodnie bowiem z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo (rezerwację częstotliwości), może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

Urząd Komunikacji Elektronicznej finalizuje także przygotowania do wydania decyzji o zmianie rezerwacji TVP. Projekty decyzji w tej sprawie w ciągu najbliższych kilku dni zostaną skierowane do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Na podstawie art. 114 ust. 2 Prawa telekomunikacyjnego rezerwacji częstotliwości dla programów telewizyjnych dokonuje lub zmienia Prezes UKE w porozumieniu z Przewodniczącym KRRiT. Niezajęcie stanowiska przez Przewodniczącego KRRiT w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu decyzji jest równoznaczne z uzgodnieniem tego projektu.

Efektem powyższych działań Prezesa UKE były również negocjacje pomiędzy TVP i Fundacją Lux Vertitatis – nadawcą programu TV Trwam, które doprowadziły do wypracowania wspólnego – kompromisowego stanowiska i ustalenia terminu przeprowadzenia zmian w sygnale MUX-1.

Działania podjęte przez Prezesa UKE – wszczęcie z urzędu postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji, rozprawa administracyjna, korespondencja z TVP i przygotowanie projektu zmiany decyzji rezerwacyjnej – doprowadziły w efekcie do zaakceptowania przez nadawcę publicznego zmian zaproponowanych przez Prezesa UKE. Potwierdzenie tego faktu znalazło miejsce w korespondencji jaką do Prezesa UKE 18 grudnia skierowała TVP.

Źródło: Urząd Komunikacji Elektronicznej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *