KRRiT odpowiada na zarzuty Fundacji Lux Veritatis

W związku z pojawiającymi się w ostatnim czasie w mediach informacjami, KRRiT informuje: Zgodnie z uchwałą z 5 lipca 2013 roku KRRiT przyznała prawo do rozszerzenia koncesji dla Fundacji Lux Veritatis na rozpowszechnianie programu telewizyjnego drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy w sygnale multipleksu pierwszego (MUX-1).

Z wydaniem tych decyzji związane są opisane ustawowo opłaty. Zgodnie z art. 40 ust. 10 i 11 ustawy o radiofonii i telewizji:
10. Opłatę za udzielenie koncesji uiszcza się jednorazowo lub w równych rocznych ratach płatnych w kolejnych latach obowiązywania koncesji. Sposób uiszczania opłaty określa się, na podstawie wniosku, w decyzji o udzieleniu koncesji.
11. Opłatę albo pierwszą ratę opłaty, o której mowa w ust. 10, uiszcza się w terminie 60 dni od dnia doręczenia decyzji o udzieleniu koncesji. W przypadku rozłożenia opłaty na raty, w decyzji o udzieleniu koncesji, ustala się opłatę prolongacyjną na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 i 1101).

Tak więc nadawca, otrzymując decyzję o udzieleniu lub zmianie koncesji, zobowiązany jest do zapłaty opłaty lub pierwszej raty w terminie 60 dni od dnia doręczenia decyzji o udzieleniu koncesji.

KRRiT w postępowaniach koncesyjnych stosuje się do przepisów ustawy o radiofonii i telewizji, a w przypadku postępowań dotyczących 4 miejsc w MUX-1 także do ustawy z dnia 30 czerwca 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej.

Zgodnie z Rozporządzeniem KRRiT z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych oraz sposobu ich wyliczania, opłata jest proporcjonalna do okresu pozostałego do wygaśnięcia koncesji, po zaokrągleniu do pełnej liczby lat. W przypadku programu Telewizji TRWAM od wydania decyzji ws. MUX-1 (decyzja z dnia 9 sierpnia 2013 r. została odebrana tego samego dnia) do wygaśnięcia koncesji pozostało ponad 9 ½ roku, więc opłata została naliczona za 10 lat – koncesja wygasa 12 marca 2023 r.).

Wszystkie przywołane przepisy stosowane są wobec wszystkich nadawców.

Warto także przypomnieć, że TVP nie wnosiła opłaty za nadawanie programów „Telewizja Polska I”, „Telewizja Polska II” oraz programów regionalnych w MUX-1, gdyż nadaje bezpośrednio na mocy ustawy o wdrożeniu DVB-T.

Źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *