Tylko jeden chętny na MUX-L1

Telewizja Łużyce sp. z o.o. złożyła ofertę w konkursie na rezerwację częstotliwości z zakresu 470-790 MHz wykorzystywanej w służbie radiokomunikacyjnej radiodyfuzyjnej, na obszarze rezerwacji Lubań / Jelenia Góra 1 / Bolesławiec / Chojnów.

Jedna spółka złożyła ofertę w ramach ogłoszonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w dniu 20 lutego 2014 roku konkursu na jedną rezerwację częstotliwości (kanału TV nr 38 o szerokości 8 MHz; częstotliwość środkowa 610 MHz), z zakresu 470 – 790 MHz wykorzystywanej w służbie radiokomunikacyjnej radiodyfuzyjnej, na obszarze rezerwacji Lubań / Jelenia Góra 1 / Bolesławiec / Chojnów, przeznaczonej do rozpowszechniania lub rozprowadzania w sposób cyfrowy drogą rozsiewczą naziemną programów telewizyjnych lub radiofonicznych umieszczonych w pierwszym lokalnym multipleksie (MUX-L1).

W podanym w ogłoszeniu konkursowym terminie, tj. do dnia 7 kwietnia 2014 roku do godziny 15:00, ofertę złożyły następujące podmioty (lista w kolejności złożonych ofert):
– Telewizja Łużyce sp. z o.o. (1 oferta).

Częstotliwość objęta konkursem jest przeznaczona do rozpowszechniania lub rozprowadzania (po wydaniu przez Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (dalej „Przewodniczący KRRiT”) prawomocnej decyzji umożliwiającej nadawcy rozpowszechnianie programu w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie) programu telewizyjnego pod nazwą „Łużyce” do dnia 23 października 2015 roku, tj. zgodnie z zapisem zawartym w punkcie XVI koncesji Przewodniczącego KRRiT Nr 199/P/2005-T z dnia 24 października 2005 rok. oraz do rozprowadzania programów telewizyjnych lub radiofonicznych umieszczonych w MUX-L1, do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Kryteriami, które będą decydowały o rozstrzygnięciu konkursu są:
– zachowanie warunków konkurencji przez Uczestnika konkursu;
– zawartość programowa multipleksu;
– wiarygodność finansowa Uczestnika konkursu.

W ramach złożonych ofert podmioty uczestniczące w konkursie były zobowiązane do zadeklarowania:
– Rozpoczęcia wykorzystywania częstotliwości będącej przedmiotem konkursu i rozpoczęcia rozpowszechniania lub rozprowadzania programów z jej wykorzystaniem nie później niż w terminie 6 miesięcy od daty doręczenia rezerwacji częstotliwości.
– Zaprzestania rozpowszechniania w sposób analogowy drogą rozsiewczą naziemną programu telewizyjnego nie później niż w terminie 6 miesięcy po rozpoczęciu dysponowania zasobami częstotliwości uzyskanymi na podstawie rezerwacji w wyniku niniejszego konkursu.
– Rozpowszechniania na podstawie koncesji (i decyzji zmieniających koncesję) Przewodniczącego KRRiT Nr 199/P/2005-T z dnia 24 października 2005 roku lub koncesji Przewodniczącego KRRiT wydanej na kolejny okres programu telewizyjnego o charakterze uniwersalnym z tematyką lokalną pod nazwą „Łużyce”lub rozprowadzania tego programu (za zgodą jego nadawcy w postaci umowy lub umowy przedwstępnej) i umieszczenia tego programu na pierwszym miejscu na liście programów dostępnych w MUX-L1.
– Zapewnienia w MUX-L1 zadeklarowanej, minimalnej liczby rozpowszechnianych lub rozprowadzanych programów telewizyjnych, które posiadają koncesje Przewodniczącego KRRiT.
– Uporządkowania w MUX-L1 programów w następującej kolejności wprowadzenia do MUX-L1:
+program telewizyjny pod nazwą „Łużyce”;
+pozostałe programy telewizyjne;
+programy radiofoniczne.
– Zapewnienia zadeklarowanego procentowego udziału wszystkich programów telewizyjnych lub radiofonicznych w MUX-L1, stanowiących jego audiowizualne składniki, na poziomie nie mniejszym niż 80%.
– Zapewnienia dla każdego z programów telewizyjnych w MUX-L1 nie mniej niż 1/8 przepływności MUX-L1 przeznaczonej na jego audiowizualne składniki.
– Zapewnienia dla każdego z programów radiofonicznych w MUX-L1 nie mniej niż 1/50 przepływności MUX-L1 przeznaczonej na jego audiowizualne składniki.
– Zapewnienia zadeklarowanego minimalnego procentowego udziału usług dodatkowych w MUX-L1 na poziomie nie większym niż 20%.
– Udostępnienia, w okresie do 27 kwietnia 2014 roku, określonej w punkcie 10 Załącznika nr 2 do Ogłoszenia przepływności MUX-L1 na cele aktualizacji oprogramowania systemowego odbiorników cyfrowych (System Software Update).

Źródło: Urząd Komunikacji Elektronicznej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *