UKE ogłosiło konsultacje w sprawie drugiej dywidendy cyfrowej

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej zaprasza uczestników rynku do wyrażenia opinii na temat możliwych sposobów wykorzystania tzw. drugiej dywidendy cyfrowej, obejmującej zakres częstotliwości 694-790 MHz.

Dywidenda cyfrowa to zasoby częstotliwości w paśmie VHF (III zakres TV: 174 – 230 MHz) i w paśmie UHF (IV i V zakres TV: 470 – 862 MHz), zwolnione po wyłączeniu telewizji analogowej, z pominięciem częstotliwości niezbędnych do zapewnienia cyfrowego przekazu dla aktualnej „analogowej” oferty programowej. W wielu krajach Europy i świata pierwsza dywidenda cyfrowa (790 – 862 MHz) jest już zagospodarowana lub proces ten jest finalizowany. Kolejnym zakresem częstotliwości, który jest obecnie przedmiotem intensywnych prac regulacyjnych i technicznych jest druga dywidenda cyfrowa (694 – 790 MHz).

W Strategii regulacyjnej zapowiedziałam rozważenie przyszłego sposobu zagospodarowania częstotliwości w paśmie UHF zwolnionych po pełnym przejściu telewizji na nadawanie cyfrowe. Moim celem strategicznym jest bowiem zwiększenie dostępu do nowoczesnych usług poprzez efektywne zarządzanie zasobami częstotliwości – stwierdza Magdalena Gaj, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. – Jednym z elementów realizacji tego celu jest pozyskiwanie i udostępnianie nowych zasobów dla nowoczesnych usług. Jest to także zbieżne z celami Europejskiej Agendy Cyfrowej oraz Programem Polityki Widma Radiowego Komisji Europejskiej – dodaje Prezes UKE.

Możliwe scenariusze wykorzystania II dywidendy cyfrowej

Z analizy Urzędu Komunikacji Elektronicznej wynikają różne możliwości przyszłego wykorzystania pasma 700 MHz w następstwie jego współprzeznaczenia dla radiodyfuzji oraz bezprzewodowej komunikacji szerokopasmowej. Najbardziej prawdopodobne wydają się następujące scenariusze:
– Utrzymanie tego zakresu częstotliwości dla radiodyfuzji.
– Przeznaczenie pasma dla bezprzewodowej komunikacji szerokopasmowej na zasadach wyłączności.
– Współużytkowanie pasma 700 MHz przez dotychczasowych nadawców oraz operatorów bezprzewodowej komunikacji szerokopasmowej, z restrykcyjnymi warunkami separacji geograficznej.
– Konwergencja i łączenie widma: usługi radiodyfuzyjne oraz mobilne skupiłyby się w jednej platformie, tak że połączeni operatorzy ziemscy mogliby ostatecznie wykorzystać całe pasmo UHF (470 – 862 MHz) w celu zapewnienia zarówno bezprzewodowej komunikacji szerokopasmowej, jak i przekazywania treści multimedialnych.

Dokument konsultacyjny

W przedstawionym dokumencie omówiono zagadnienie wzrostu zapotrzebowania rynku telekomunikacyjnego na dodatkowe zasoby częstotliwości oraz politykę Unii Europejskiej i Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w tym obszarze. Przedstawiono także działania i decyzje podjęte w Europie i na świecie w odniesieniu do pasma 700 MHz. W dalszej części dokumentu zawarte są informacje na temat obecnego wykorzystania tego pasma w Polsce oraz wybrane, możliwe scenariusze implementacji dywidendy cyfrowej, ze wskazaniem potencjalnych skutków i spodziewanych zagrożeń.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej zaprasza zainteresowane podmioty do przedstawienia swoich poglądów, opinii i stanowisk dotyczących przyszłego wykorzystania wspomnianego zakresu częstotliwości w Polsce, ze zwróceniem szczególnej uwagi na następujące aspekty:
– możliwość i celowość wdrażania drugiej dywidendy cyfrowej w Polsce;
– spodziewane pozytywne i negatywne skutki dla społeczeństwa oraz gospodarki, związane z implementacją bądź zaniechaniem implementacji drugiej dywidendy cyfrowej;
– zagrożenia dla ewentualnego wdrożenia dywidendy cyfrowej;
– możliwe scenariusze implementacji drugiej dywidendy cyfrowej;
– potencjalne ramy czasowe ewentualnych zmian.

Podmioty zainteresowane wyrażeniem swojego stanowiska w konsultacjach są proszone o przesłanie stanowisk w terminie do dnia 24 czerwca 2013 r. na adres e-mail: 700MHz@uke.gov.pl

Źródło: Urząd Komunikacji Elektronicznej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *