KRRiT złożyła sprawozdanie z działalności za 2013 rok

Zgodnie z ustawą o radiofonii i telewizji Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przedstawiła 31 marca 2014 roku Sejmowi, Senatowi i Prezydentowi RP Sprawozdanie z działalności za rok ubiegły oraz „Informację o podstawowych problemach radiofonii i telewizji”. Dokumenty te przesłane zostały także Premierowi oraz przewodniczącym właściwych komisji Sejmu i Senatu.

Sprawozdanie zawiera informacje o sposobie wykonania wszystkich ustawowych zadań KRRiT, przede wszystkim dotyczących postępowań koncesyjnych, sprawowania kontroli działalności nadawców, podziału opłat abonamentowych, organizowania i inicjowania współpracy międzynarodowej oraz wydawania na podstawie upoważnień ustawowych rozporządzeń jako wykonawczych aktów prawnych.

W „Informacji o podstawowych problemach radiofonii i telewizji” można znaleźć pogłębioną analizę różnych zjawisk zachodzących na polskim rynku mediów audiowizualnych wraz z tłem międzynarodowym niektórych problemów.

W tym roku do podstawowych dokumentów KRRiT po raz drugi dołączyła jako wyodrębnioną część „Aneks do Sprawozdania” zawierający opis pracy 19 spółek publicznej radiofonii i telewizji, a w szczególności realizowania przez nie planów programowych, wybranych obszarów technologicznych oraz wykorzystania środków abonamentowych i kosztów działalności misyjnej.

Równolegle ze Sprawozdaniem oraz Informacją Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przedstawia „Strategię Regulacyjną na lata 2014-2016”. Dokument ten jest kontynuacją Strategii na lata 2011-2013, który określa główne obszary działań organu regulacyjnego w najbliższych latach i metody ich realizacji.

Przedstawione dokumenty są komplementarne względem siebie i ukazują stan rynku audiowizualnego oraz wyzwania, jakie przed nim stoją wraz ze związanymi z tym problemami regulacyjnymi.

„Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2013 roku”

„Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2013 roku”

„Aneks do Sprawozdania za rok 2013”

Źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *